Daňová kontrola

Vydáno: 15 minut čtení

Po čase se opět vracíme k problematice daňové kontroly, a to zejména v souvislosti s přijetím zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), který oproti zákonu č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“), částečně pozměňuje práva a povinnosti jak daňových subjektů, tak i správců daně. V článku se pokusíme přiblížit některé důležité změny v daňové kontrole, které se objevily v souvislosti s přijetím DŘ. Účinnost DŘ je od 1. 1. 2011.

Daňová kontrola
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Zahájení daňové kontroly
Při zahájení daňové kontroly sepíše
úřední osoba
(dříve pracovník správce daně) s poplatníkem nebo např. s jeho zmocněncem protokol. V tomto protokolu je vymezen předmět a rozsah kontroly. Zároveň správce daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně.
Kontrola bývá zpravidla zahájena po dohodě s daňovým subjektem.
Pokud daňový subjekt neumožní správci daně zahájit daňovou kontrolu, může k tomu být správcem daně vyzván.
Ve výzvě správce daně stanoví:
a)
místo zahájení daňové kontroly,
b)
předmět daňové kontroly,
c)
lhůtu, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které je daňový subjekt povinen správci daně sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je připraven k zahájení daňové kontroly; tuto lhůtu nelze prodloužit.
Den, který je daňový subjekt povinen podle § 87 odst. 3 písm. c) DŘ sdělit, musí nastat nejpozději patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a musí být sdělen správci daně nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem zahájení daňové kontroly.
příklad:
Výzva byla daňovému subjektu doručena 14. 3. 2011 (úterý). Ve výzvě stanovil správce daně podle § 87 odst. 3 písm. c) DŘ lhůtu 20 dn