Úroky z úvěru na bytové potřeby

Vydáno: 3 minuty čtení
Úroky z úvěru na bytové potřeby
Ing.
Kateřina
Kurková
Je možné, aby si poplatník uplatnil úroky z úvěru na bytové prostředky dle § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v případě, kdy poplatník zakoupil na úvěr bytový dům, ale nebydlí v něm? První rok je jej vlastnil a další roky na něm provádí opravu. V § 15 odst. 4 je uvedeno, že dle odst. 3 písm. c) musí užívat k vlastnímu bydlení a musí předmět bytové potřeby vlastnit. Mám tedy problém se splněním podmínky „užívání k vlastnímu bydlení“.
odpověď:
Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky anebo zahraniční bankou, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů, jakož i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou nebo pobočkou zahraniční banky anebo zahraniční bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, a použitým poplatníkem na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu prováděnou v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu. Vzhledem k tomu, že se jedná o bytový dům, lze předpokládat, že se nejedná o bytové potřeby vlastníka, ale záměr související s podnikatelskou či jinou samostatně výdělečnou činností či pronájmem. Tím pádem nelze od základu daně odečíst úroky. Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba nebo její část k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a nebo k pronájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši. Jedná-li se o bytový dům, v kterém jsou například čtyři byty a jeden z nich bude sloužit k bytové potřebě vlastníka, pak lze odečíst od základu daně poměrnou část úroků, to znamená jednu čtvrtinu.
Základní podmínkou je, že se jedná o financování bytové potřeby. Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odst. 3 písm. a) až c) a e), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby uvedený v odst. 3 písm. a) až c) vlastnil a předmět bytové potřeby uvedený v odst. 3 písm. a), c) a e) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Pod písm. c) se nachází koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo tytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu. V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů