Prodej nemovitosti

Vydáno: 2 minuty čtení
Prodej nemovitosti
Ing.
Miloš
Kořínek
Soukromý zemědělec mimo podnikání v zemědělství také částečně podniká v restauračních službách. V roce 2005 jako fyzická osoba nakoupil nemovitost s tím, že z ní vybuduji penzion. Proto ji zařadil i do svého obchodního majetku a odepisoval. Od roku 2007 ji z obchodního majetku vyřadil a od té doby se ji snaží i odprodat. Má povinnost platit daň z příjmu z jejího prodeje pokud by se mu podařilo ji odprodat v roce 2011? V případě, že by prodej měl být zdaněn, jedná se o příjem z podnikání? Může si jako výdaj uplatnit hodnotu nákupu nemovitosti?
Odpověď:
Osvobození od daně z příjmů fyzických osob je určeno § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle § 4 odst. 1 písmeno b) ZDP osvobození od daně z příjmů se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
Z dotazu lze dovodit, že nemovitost vyřadil z obchodního majetku k 1. 1. 2007. Časový test 5 let tedy vyprší k 31. 12. 2011. Pokud nemovitost odprodá v průběhu roku 2011, pak se na příjem z tohoto prodeje osvobození od daně z příjmů nevztahuje. Příjem z prodeje nemovitosti v následujících letech by byl již od daně z příjmů osvobozen.
Prodá-li nemovitost v době, kdy by příjem z tohoto prodeje měl podléhat zdanění, pak se jedná o příjem podle § 10 ZDP (ostatní příjem), neboť nemovitost již nemáte zařazenou v obchodním majetku. Základem daně je v tomto případě příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s tímto příjmem vyšší než samotný příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Jinými slovy, nemůžete se z tohoto druhu příjmu dostat do ztráty.
Podle § 10 odst. 5 je v tomto případě výdajem cena, za kterou poplatník dům prokazatelně nabyl. Avšak vzhledem k tomu, že nemovitost měl zařazenou v obchodním majetku a odepisoval, je výdajem zůstatková cena podle § 29 odst. 2 ZDP. To je rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší dříve daňově uplatněných odpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů