Úhrada reklamní akce předem

Vydáno: 2 minuty čtení
Úhrada reklamní akce předem
Ing.
Miloš
Kořínek
V roce 2010 firma uzavřela smlouvu na vytvoření reklamní akce, která proběhne v následujícím roce. Zároveň s uzavřením smlouvy jí firma celou uhradila. Je náklad na reklamu daňově uznatelný v roce 2010 nebo v roce 2011?
Odpověď:
Z § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), vyplývá, že základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, převyšují výdaje (náklady),
a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti.
K uvedené problematice existuje i stanovisko MF, a to v Pokynu D-300 k jednotnému postupu uplatňování některých ustanovení ZDP. Nevýznamné a pravidelně se opakující daňové výdaje, které podle platných účetních předpisů není nutno časově rozlišovat, se i pro účely stanovení základu daně z příjmů považují za daňové výdaje, u nichž byla dodržena věcná a časová souvislost.
Přitom podle výše uvedeného pokynu za nevýznamné se považují částky, kdy jejich ponecháním v nákladech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledků hospodaření. Jedná se například o předplatné novin, nákup kalendářů a diářů na příští rok apod.
Pravidelně se opakujícími výdaji je například placené pojistné, které se nekryje s účetním obdobím.
Z dotazu není zřejmé o jak velkou částku za reklamní akci jde, a zda se jedná o akci, která se každoročně opakuje. Pravděpodobně však nejde o pravidelně se opakující reklamní akce. Proto s přihlédnutím k § 23 odst. 1 ZDP i pokynu D-300 se jedná o náklad roku 2011, kdy reklamní akce skutečně proběhne.