Prodej nemovitosti a příbuzenské vztahy

Vydáno: 2 minuty čtení
Prodej nemovitosti a příbuzenské vztahy
Ing.
Miloš
Kořínek
Poplatník si pronajal od svého otce nemovitost se zařízenou dílnou. Strojní vybavení dílny od otce odkoupil. V dílně podniká. Nevzniká z daňového hlediska nějaký problém, že nájem a prodej je sjednaný mezi osobami blízkými?
Odpověď:
Tuto problematiku upravuje § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Pokud se liší ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.
Mezi spojené osoby patří podle § 23 odst. 7 písm. b) bod 4 ZDP osoby blízké. Podle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, dále například sourozenec a manžel.
V uváděném případě se jedná o smluvní vztah mezi osobami blízkými. V případě sjednávání ceny za pronájem i prodej je třeba postupovat se zvýšenou opatrností, aby cena odpovídala ceně obvyklé za tento pronájem.
ZDP pamatuje i na případ, že by nebylo možné určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. V tomto případě lze použít cenu zjištěnou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.