Příjmy z pronájmu

Vydáno: 3 minuty čtení
Příjmy z pronájmu
Ing.
Miloš
Kořínek
Společnost s ručením omezeným koupila společně se dvěma fyzickými osobami nájemní dům. Příjmy z pronájmu jsou děleny podle spoluvlastnických podílů. Na nákup si vzali společně úvěr, který však splácí pouze firma. Splácí i veškeré úroky. Měla by být celá částka úroků daňově uznatelným nákladem společnosti s ručením omezeným?
Odpověď:
Fyzické osoby, které mají danou věc ve spoluvlastnictví, se řídí § 11 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Příjmy dosažené společně dvěma nebo více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k věci nebo ze společných práv a
společné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení rozdělují mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podílů.
Dále platí, plynou-li příjmy z užívání věci ve spoluvlastnictví na základě písemné smlouvy uzavřené všemi spoluvlastníky jen určitým spoluvlastníkům nebo jinak, než odpovídá jejich spoluvlastnickým podílům, rozdělují se tyto příjmy a výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů podle této smlouvy. Přitom výdaje musí být pro účely tohoto ustanovení rozdělovány ve stejném poměru jako příjmy. Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané výši.
Obdobné ustanovení pro právnické osoby chybí. Avšak poplatníka lze chápat jako osobu, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Proto se domníváme, že podobný postup jaký je uveden v § 11 ZDP by se dal využít i pro právnické osoby. S dalšími dvěma spoluvlastníky by společnost s ručením omezeným uzavřela písemnou smlouvu, že na ni připadnou vyšší příjmy z pronájmů, a to v takové výši aby pokryly její zvýšené výdaje (rozdělení výdajů na jednotlivé spoluvlastníky by mělo být ve stejném poměru jako budou děleny příjmy).
V případě, že na uvedenou smlouvu spoluvlastníci nepřistoupí, nelze postupovat jinak, než že zůstane zachován současný poměr rozdělení příjmů a výdajů podle spoluvlastnických podílů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů