Úhrada stravenkou

Vydáno: 5 minut čtení
Úhrada stravenkou
Ing.
Jiří
Koch
Právnická osoba - družstvo je plátci DPH a vede podvojné účetnictví. V provozovnách jsou přijímány od zákazníků stravenky vydané firmami jako např. Sodexo Pass, Accor Services apod. za účelem úhrady poskytovaných stravovacích služeb. Po ukončení měsíce provozovny předají přijaté stravenky na ústředí družstva, kde jsou přepočítány a následně předány uvedeným firmám. Na provozovně je tedy úhrada poskytnuté služby zaplacena místo penězi v hotovosti stravenkou. V pokladně provozovny je účtována tržba na účet 604, DPH na účet 343 strana Dal proti účtu 395 na MD. Stravenky jsou po ukončení měsíce vyfakturovány firmám a vydanou fakturu zaúčtujeme MD účet 311 D účet 395. Je možný tento způsob účtování nebo je nutné přijaté stravenky místo peněz účtovat na AÚ účtu 211. Jaký by byl v tomto případě celý postup účtování?
Odpověď:
Podle údajů z dotazu lze předpokládat, že na účet 395-Vnitřní zúčtování se účtuje o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky (provozovnami družstva) a o vztazích k ústředí družstva. Dále je z dotazu zřejmé, že účetní jednotka nepoužívá účet 213-Ceniny.
Jeden ze způsobů účtování popisovaných operací je uveden v následujícím příkladu (zjednodušeně):
Cena jídla celkem je 132 Kč, z toho 120 Kč zaplatí zákazník stravenkami a 12 Kč doplatí v hotovosti. Stravenky jsou vyfakturovány distributorské firmě, která ji uhradí a vyfakturuje svoji provizi (způsob úhrady provize není v dotazu uveden, záleží na smluvních podmínkách a podle toho se bude účtovat o závazku a pohledávce).
Postup účtování:
+-----+--------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
| Č. |                 Účetní případ                 | MD | D | Kč |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
| 1. | Tržba od zákazníků za stravování placené stravenkami              | 213 | 604 | 100 |
| 2. | DPH z tržby za stravování placené stravenkami                 | 213 | 343 | 20 |
| 3. | Tržba od zákazníků za stravování placené v hotovosti (doplatek do ceny jídla) | 211 | 604 | 10 |
| 4. | DPH z tržby za stravování placené v hotovosti (z doplatku)           | 211 | 343 |  2 |
| 5. | Předání stravenek z provozovny do ústředí                   | 395 | 213 | 120 |
| 6. | Převzetí stravenek v ústředí                          | 213 | 395 | 120 |
| 7. | Předpis faktury za prodej stravenek distributorské firmě            | 311 | 213 | 120 |
| 8. | Úhrada vystavené faktury                            | 221 | 311 | 120 |
| 9. | Přijatá faktura za provizi distributorské firmy                | 518 | 321 | 10 |
| 10. | DPH z provize                                 | 343 | 321 |  2 |
| 11. | Úhrada přijaté faktury                             | 321 | 221 | 12 |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
Připomínám následující ustanovení účetních předpisů:
*
Stravenky jako majetek podléhají řádné inventarizaci k rozvahovému dni, popř. mimořádné inventarizaci podle potřeb účetní jednotky (§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), Český účetní standard č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob).
*
V § 12 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) je uvedeno, že položka „C. IV.1. Peníze“ obsahuje zejména peníze v pokladně a ceniny, popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce.
*
Český účetní standard (dále jen „ČUS“) pro podnikatele č. 016 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry uvádí v bodě 3.2.2., že v účtové skupině 21 - Peníze se účtuje se o stavu a pohybu cenin (například poštovní známky, kontrolní pásky určené ke značení lihu, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno) před jejich vydáním. Jako ceniny se účtují i zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod. Ceniny svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popřípadě společníky.
*
Účet 395-Vnitřní zúčtování je technickým účtem, který slouží zejména pro správnou identifikaci pohledávky a závazku za účelem přiřazení jejich „párovacích symbolů“, pro účtování o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky, atd. Účet 395 lze využít pouze dočasně, na konci roku musí být vyrovnán (bod 3.12.2. ČUS č. 017 - Zúčtovací vztahy).
*
ČUS, které vydává Ministerstvo financí pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek, nejsou sice závazným právním předpisem, ale pokud účetní jednotky dodrží postupy v nich vymezené, má se za to, že účetnictví i účetní závěrka jsou v souladu se ZU i s prováděcí vyhláškou k zákonu. Není vyloučeno, že i jiný postup účtování může naplňovat požadavky na účetní metody. Pokud se účetní jednotka odchýlí od ČUS aby zajistila věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, musí obhájit argument, že přesto postupuje v souladu se ZU a prováděcí vyhláškou. Odchylku od standardů a její důvody je povinna uvést v příloze účetní závěrky.