Uplatnění hospodářského roku u zemědělského podnikatele a daňové souvislosti

Vydáno: 13 minut čtení

V příspěvku si rozebereme daňové řešení u zemědělského podnikatele, který vede účetnictví a rozhodne se přejít z účtování v kalendářním roce na účtování v hospodářském roce. Zodpovíme si otázky týkající se zdaňovacího období, podání daňového přiznání, uplatnění daňových odpisů a uplatnění rezerv na opravy hmotného majetku.

Uplatnění hospodářského roku u zemědělského podnikatele a daňové souvislosti
Ing.
Ivan
Macháček
 
Případy, kdy je zemědělský podnikatel účetní jednotkou
Fyzické osoby, které jsou považovány za účetní jednotku, a které se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), jsou vymezeny v § 1 odst. 2 písm. d) až h) ZU. Z tohoto ustanovení zákona vyplývá, že
zemědělský podnikatel se stává účetní jednotkou v těchto případech:
*
fyzická osoba, která je jako podnikatel zapsána v obchodním rejstříku
- účetní jednotka je povinna vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku,
*
fyzická osoba - podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, pokud její obrat podle č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpis (dále jen „ZDPH“),
vč. plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci podnikatelské činnosti
přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč
- účetní jednotka je povinna vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestala být účetní jednotkou,
*