Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010

Vydáno: 5 minut čtení

Rok 2010 nepřinesl mnoho novinek v oblasti daně z příjmů fyzických osob, a tak ani daňové přiznání nedoznalo mnoha změn.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010
Ing.
Miloš
Kořínek
Na několika změnách se podílí zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který má účinnost pod 1. 1. 2011 a nahrazuje doposud platný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Například v žádosti o vrácení přeplatku na dani je uvedeno, že poplatník žádá o vrácení přeplatku podle § 154 a § 155 daňového řádu. V podstatě se jedná pouze o formální změnu.
Další, opět formální změna, se týká invalidních důchodců. Od 1. 1. 2010 již nerozeznáváme invalidní důchod částečný nebo úplný, ale je invalidní důchod prvního nebo druhého stupně (dříve částečný) a invalidní důchod třetího stupně (dříve úplný). Na invalidní důchod I. a II. stupně lze uplatnit slevu na dani ve výši 2 520 Kč a na invalidní důchod III. stupně je sleva na dani 5 040 Kč.
Pokud bude poplatník uplatňovat výdaje paušální sazbou, tak i v její výši došlo v roce 2010 ke změně.
 
Paušální výdaje v procentech
 +-----------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+ |                  Druh příjmu                  | Rok 2009 | Rok 2010 | +-----------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+ | příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství            | 80%   | 80%    | | příjmy ze živností řemeslných                           | 80%   | 80%    | | příjmy ze živnosti                                | 60%   | 60%    | | příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů                | 60%   | 40%    | | příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního     | 60%   | 40%    | | vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému,      |     |      | | a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních      |     |      | | a jiných děl vlastním nákladem                          |     |      | | příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním     | 60%   | 40%    | | podle zvláštních předpisů                            |     |      | | příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů,         | 60%   | 40%    | | zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona,    |     |      | | rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů              |     |      | | příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného   | 60%   | 40%    | | insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného        |     |      | | insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností |     |      | | ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu                |     |      | +-----------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+ 
Dále může poplatník uplatnit paušální výdaje k příjmům ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem, jedná se o tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP. Tyto paušální výdaje jsou ve výši 80 % z dosažených příjmů.
 
Postup při vyplňování daňového přiznání - příklad
Pan Karel Novák pracuje v závislé činnosti na částečný úvazek. Jeho roční hrubý příjem za rok 2010 činí 260 000 Kč. Z tohoto příjmu mu byla sražena záloha na daň ve výši 17 000 Kč. Pro účely výpočtu daně ze superhrubé mzdy se příjem zaměstnance navyšuje o uhrazené sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatelem (za rok 2010 je to zvýšení o 34 % ze mzdy).
Dále pan Karel podniká jako soukromý zemědělec. Z této činnosti má příjmy ve výši 800 000 Kč. Výdaje k nim uplatňuje paušální sazbou, která je ve výši 80% z dosažených příjmů. Vede si však podnikatelský účet, na kterém mu přibyly za rok 2010 úroky ve výši 90 Kč.
Přes léto pronajímá rekreační chalupu. Příjmy z pronájmu činí 120 000 Kč a k nim uplatňuje výdaje ve výši 44 000 Kč.
Dále v roce 2010 odkoupil za 350 000 Kč starší osobní automobil. Nebyl s ním spokojen, proto ho koncem roku 2010 prodal za 300 000 Kč. Příjem z tohoto automobilu je povinen přiznat, neboť došlo k jeho prodeji do 1 roku od nabytí. Ke ztrátám vzniklým v rámci ZDP se nepřihlíží, to znamená, že ztrátu z prodeje automobilu nelze uplatnit jako položku snižující základ daně.
V roce 2010 pan Karel věnoval 1x bezpříspěvkově krev a dále věnoval dar škole ve výši 3 000 Kč. Na uplatňované dary by měl k přiznání přiložit potvrzení o jejich převzetí.
Pan Karel má uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem, na které v roce 2010 vložil 18 000 Kč. Uplatní se částka po odečtení 6 000 Kč. Maximálně lze uplatnit 12 000 Kč. Opět by měl k přiznání přiložit doklad o zaplacení penzijního připojištění.
Je ženatý, má jedno dítě ve věku 3 let, které s ním žije ve společné domácnosti. Manželka je v domácnosti a její příjem v roce 2010 nepřesahuje 68 000 Kč. Na dítě uplatní slevu na dani ve výši 11 604 Kč a na manželku slevu na dani ve výši 24 840 Kč.
Dále uvádíme vzor vyplněného daňového přiznání. Údaje o poplatníkovi jsou vyplněny pouze v rozsahu jména a příjmení. Při skutečném vyplňování daňového přiznání je nutné uvést další údaje, které vyplývají z formuláře.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob