Změny v AML oblasti - správní dozor a trestání

Vydáno: 17 minut čtení

Zákon č. 527/2020 Sb. je koncepční novelou, která v souvislosti s transpozicí tzv. čtvrté a páté AML směrnice mimo jiné mění oblast dozoru a sankcí i povinností v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to zejména pro povinné osoby sdružované v profesních komorách, tj. pro advokáty, notáře, soudní exekutory, daňové poradce a auditory. V následujícím textu jsou uvedeny nejzásadnější změny spojené s touto novelou.

Změny v AML oblasti – správní dozor a trestání
Mgr.
Ondřej
Poupě,
Ministerstvo financí, oddělení Obecná daňová
legislativa
 
1. Správní dozor
V rámci zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), je v rámci správního dozoru již od počátku nastaven paralelní systém správního dozoru pro některé povinné osoby. Zákon dává obecnou
pravomoc k výkonu správního dozoru Finančnímu analytickému úřadu
nad povinnými osobami jako obecnému garantu výkonu veřejné moci v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále pak je pro jednotlivá odvětví stanoven
dozorčí úřad
, který nad vymezenými povinnými osobami vykonává dozor i v AML oblasti, tj. nad rámec své působnosti svěřené mu sektorovým zákonem, a může v rámci výkonu správního dozoru podle jiných právních předpisů provádět i dozor podle AML zákona. Dozorčími úřady byly do účinnosti zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „transpoziční novela“), podle § 35 AML zákona Česká n&aacu