Forma pověření zaměstnance

Vydáno: 1 minuta čtení

Daňový řád nestanoví formu ani náležitosti pověření. Může se jednat o jakýkoliv úkon daňového subjektu, z jehož obsahu je zřejmé, že se jedná o pověření, tedy například listinu popisující pracovní pozici, organizační řád nebo jiný interní předpis, jakož i listinu vyhotovenou pouze pro účely informování správce daně (NOVÁKOVÁ, Petra. § 24 [Procesní způsobilost]. In: LICHNOVSKÝ, Ondřej, ONDRÝSEK, Roman, NOVÁKOVÁ, Petra, KOSTOLANSKÁ, Eva, ROZEHNAL, Tomáš. Daňový řád . 3. vydání. Praha: C. H. Beck 2016, s. 99). Není pochyb, že pověření slouží k jiným účelům než zmocnění dle § 27 daňového řádu .

Forma pověření zaměstnance

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád