Odkladný účinek

Vydáno: 1 minuta čtení

Doměření daně (včetně penále) ve výši přesahující čtyři miliony korun českých daňovému subjektu, který je fyzickou osobou, bude zpravidla (pokud je zde řeč o alespoň průměrně majetné fyzické osobě) výrazným zásahem do její majetkové sféry, a to zásahem natolik intenzivním, že se značnou pravděpodobností může vést k její platební neschopnosti [§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon ), ve znění pozdějších předpisů] a za přistoupení dalších zákonem předvídaných okolností dokonce i k úpadku (§ 3 odst. 1 téhož zákona). Z ničeho nevyplývá, že by stěžovatelovy majetkové poměry umožňovaly bez dalšího doměřenou daň včetně zákonného penále uhradit; naopak stěžovatel dokládá svá tvrzení o tíživé ekonomické situaci relevantními dokumenty (výplatní lístky, výpisy z bankovního účtu, přehledem měsíčních výdajů rodiny).

Odkladný účinek