Připravovaný nový zákon o účetnictví

Vydáno: 32 minut čtení

Již delší dobu se v účetní a daňové profesi hovoří o potřebě nového, moderního zákona o účetnictví. Ustavující schůze pracovní skupiny ke koncepci nové účetní legislativy se konala už 25. 1. 2017. V říjnu 2020 potom padl další zásadní milník – vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví. Ačkoliv nový zákon o účetnictví je stále ještě dost vzdálený, je vhodné (možná až nezbytné) sledovat a postupně se seznamovat se změnami a novinkami, které lze očekávat. Zákon o účetnictví (ač se to totiž na první zdání třeba tak jevit nemusí) je jeden ze zásadních zákonů, neboť ovlivňuje podnikatele, neziskový sektor ale i veřejnou správu, výběr daní apod. V tomto článku jsou shrnuty zásadní změny a novinky, které lze v novém zákonu o účetnictví očekávat a též možné (přetrvávající) nedostatky připravovaného nového zákona o účetnictví. I s ohledem na skutečnost, že ještě není k dispozici paragrafové znění nového zákona a řada témat ještě nemá své definitivní řešení, je text článku psán s mírným nadhledem. 1) Obsah článku by proto neměl být vnímán jako čistá interpretace faktů, ale spíše jako podnět k diskusi v odborné veřejnosti a shrnutí současného stavu očekávané nové účetní legislativy.

Připravovaný nový zákon o účetnictví
Ing.
Ladislav
Čížek,
auditor
, Rödl & Partner
 
1. Obecná východiska
Nový zákon by měl nahradit právní normu ze začátku 90. let, která dnešním požadavkům vedení účetnictví už příliš nevyhovuje. Jakkoli nelze předjímat, že „co je staré, je již překonané“,2) je třeba si objektivně přiznat, že některé principy, na nichž je současný zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), postaven, jsou již zkrátka překonané. Příkladně – stávající koncepce stále předpokládá, že:3)
účetní doklady jsou zapisovány do účetních knih,4)
účetnictví stojí na účetním deníku a hlavní knize.
Vždyť soudobé účetnictví je vedeno v účetních softwarech, kde se rozdíl mezi účetním deníkem a hlavní knihou zcela stírá – jde o tatáž data v „jedné datové kostce“.5)
Je sice pravdou, že řadu „obtíží“, které si česká účetní
legislativa
s sebou nese již řadu let, praxe zdárně vyřešila, nicméně uchopit koncepci zákona o účetnictví tak, aby lépe odpovídala současnému digitalizovanému světu, je skutečně potřeba.
V tomto směru, je třeba ocenit přístup MF ČR, které při přípravě nového zákona o účetnictví aktivně spolupracuje s odbornou veřejností. Příkladem budiž materiál „Souhrn koncepce nové účetní legislativy 2020–2030“, který byl publikován 30. 11. 2018. K připomínkování této nové koncepce byla odborná veřejnost (zastoupená např. Komorou auditorů ČR a dalšími profesními organizacemi) cíleně vyzvána. Dále mohl kdokoli z (odborné) veřejnosti tento koncept též samostatně připomínkovat, čehož i někteří využili. Své připomínky k předloženému konceptu tak předložila mj. například i společnost Škoda Auto. Jinými slovy – už na samotné koncepci nového zákona o účetnictví se mohli podílet všichni, a to je jistě správný přístup při formulování takto zásadního zákona. Zmíněná „veřejná diskuse“ byla následně vyhodnocena konkrétním vypořádáním všech obdržených připomínek a na tomto základě byl připraven věcný záměr nového zákona, který v říjnu 2020 schválila vláda. V této souvislosti je třeba uvést, že spolupráce s odbornou veřejností stále pokračuje a lze očekávat i „nadstandardní“ připomínkové řízení samotného zákona, neboť jde o rozsáhlou a komplikovanou materii.6)
Dalším milníkem bude legislativní návrh nového zákona o účetnictví. Základní scénář počítá s tím, že by měl být vytvořen do června 2022. Po něm bude následovat legislativní proces, který trvá u podobné materie necelý rok. Lze tedy očekávat, v tomto základní scénáři, že platnost nového zákona by mohla nastat cca v roce 2023. MF ČR již deklarovalo,7) že považuje za důležité stanovení dostatečně dlouhé doby na seznámení se účetních jednotek s novou právní úpravou, která bude na půdorysu věcného záměru nového zákona o účetnictví vytvořena (dle některých zdrojů až 12 měsíců). V tomto scénáři by tedy samotná účinnost mohla být nejdříve od 1. ledna 2024. Otázkou je, zda nyní probíhající pandemie COVID-19 nebrzdí přípravu nového zákona, a pokud ano, pak by účinnost nového zákona o účetnictví zřejmě byla nejdříve od 1. ledna 2025.
 
2. Očekávané změny v účetní legislativě
 
2.1 Nová soustava právních předpisů pro oblast účetnictví
Jak již bylo naznačeno, zatím není k dispozici ani draft paragrafového znění. Není proto možné činit žádné z&aacut