Tržní cena v podvodných řetězcích

Vydáno: 2 minuty čtení
Tržní cena v podvodných řetězcích
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
Dále lze poukázat na to, že stěžovatel neuvedl, proč při určení referenční ceny vycházel pouze z jedné, respektive ze dvou transakcí, které navíc byly uskutečněny ve sporném dodavatelském řetězci. Nelze sice vyloučit, že v řetězci byly také nezávislé transakce, tento závěr by však musel být náležitě zdůvodněn, což se nestalo. Z povahy věci je přitom zřejmé, že transakce uskutečněné mimo sporný dodavatelský řetězec mají větší potenciál vést ke spolehlivému výsledku, a stěžovatel v napadeném rozhodnutí neuvedl, že by nebylo možné získat informace o srovnatelných transakcích mimo zkoumaný dodavatelský řetězec. Teprve v kasační stížnosti naznačuje, že takové transakce neexistují, jelikož poskytování reklamních služeb v souvislosti s automobilovými závody je běžně účelové až podvodné. Toto tvrzení však neuvedl v napadeném rozhodnutí, které je předmětem přezkumu správních soudů, a ničím je nedokládá. Jak navíc bylo uvedeno výše, při určení referenční ceny není nezbytně nutné vycházet z plně srovnatelných nezávislých transakcí. Pokud neexistují, lze zvolit takové transakce, které jsou srovnatelné alespoň v jádru, a jejich odlišnosti přiléhavě korigovat.
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2020, sp. zn. 9 Afs 332/2018, www.nssoud.cz
Dojde-li na podvodné řetězce, tak nezřídka jedním z identifikačních znaků bývá netržní cena, potažmo její prudké navyšování. Jak ale ukazuje Nejvyšší správní soud, je třeba se vyvarovat nesprávného úsudku, že tržní cenu lze v takovýchto případech nalézt uvnitř podvodného řetězce. Proto je povinností správce daně tuto hledat vně. Na tom nic nemůže měnit ani skutečnost, že vně podvodného řetězce nemusí být vždy možné nalézt srovnatelné subjekty. Správce daně má dle Nejvyššího správního soudu dostatek možností korekce, což mu umožňuje tržní cenu dovodit i při ne zcela srovnatelných subjektech.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů