Změna žalobního typu v průběhu řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
Změna žalobního typu v průběhu řízení
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Odmítá-li správce daně rozhodnout bez zbytečného odkladu o nesporné (neprověřované) části nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty (tj. vydat „částečný“ platební výměr), může se daňový subjekt bránit žalobou na ochranu proti nečinnosti podle § 79 a násl. s. ř. s. Rozhodne-li správce daně posléze v průběhu řízení před krajským soudem o celém nadměrném odpočtu (tedy jeho sporné i nesporné části), a ukončí tak svou nečinnost, soud k návrhu žalobce připustí za splnění podmínek § 95 o. s. ř., užitého přiměřeně dle § 64 s. ř. s., změnu žaloby na ochranu proti nečinnosti na žalobu na ochranu před nezákonným zásahem dle § 82 a násl. s. ř. s., domáhá-li se žalobce určení, že k zásahu do jeho práv došlo zadržováním nesporné části nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, resp. nevydáním částečného platebního výměru, a tato tvrzení obsahovala již původní žaloba.
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2020, sp. zn. 1 Afs 22/2020, www.nssoud.cz
Nejvyšší správní soud řešil žalobu napadající nedostatečný výkon správce daně u vyplácení nesporné části nadměrného odpočtu. S ohledem na legislativní změnu s účinností od 1. 1. 2021 má tato oblast svou vlastní právní úpravu, tudíž zde uvedené k nesporné části nadměrného odpočtu již lehce ztrácí relevanci. Co ale v tomto rozsudku přetrvá, je pojednání o možnosti změnit žalobní typ. Nejvyšší správní soud plně připustil, aby žalobce mohl reagovat na změnu procesní situace v řízení. Příkladmo, je-li vytýkána nečinnost, načež správce daně požadované rozhodnutí vydá, má být žalobci dána možnost na tuto změnu reagovat. To např. tím, jako v tomto případě, že po odpadnutí nečinnosti se žalobce skrze obdobné argumenty domáhal určení nezákonného zásahu na straně správce daně. Nejvyšší správní soud k tomuto uvedl, že s ohledem na podobnost žalobních argumentů nelze s odkazem na zásadu hospodárnosti požadovat, aby bral žalobce žalobu zpět a podával žalobu novou.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.