Souběh soudního a správního přezkumu v daňových věcech

Vydáno: 23 minut čtení

Autoři se v následujícím článku věnují problematice přezkumu rozhodnutí v daňových věcech, konkrétně možnému souběhu přezkumu dle § 121 a násl. nebo § 124 daňového řádu s přezkumem rozhodnutí ve správním soudnictví. Cílem příspěvku je upozornit na jednotlivá úskalí obou přezkumných řízení, a to zejména ve vztahu k probíhajícímu soudnímu řízení.

Souběh soudního a správního přezkumu v daňových věcech
Mgr.
Michael
Feldek,
Mgr.
Klára
Koukalová,
Odvolací finanční ředitelství
Správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje práva a povinnosti stanovené zákonem rozhodnutím. Pokud takové rozhodnutí zrovna nespadá mezi relativně málo četné výjimky, po případném vyčerpání řádných opravných prostředků je zpravidla (alespoň prostřednictvím případného rozhodnutí o odvolání) přezkoumatelné ve správním soudnictví. Zájem všech účastníků celého procesu, a to včetně soudů projednávajících žaloby proti takovým rozhodnutím, je pak na určité úrovni totožný. Tím je totiž vydání konečného rozhodnutí ve věci, po kterém se budou moci všichni věnovat zase něčemu jinému. Zásadně se však mohou lišit představy jednotlivých aktérů o obsahu takového rozhodnutí. Může se přitom stát, že sám správní orgán dospěje po právní moci svého rozhodnutí k závěru, že toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Toto poznání pak může následovat až s určitým odstupem od podání žaloby, a to například v důsledku vývoje judikatury, nebo pouze na základě žalobních bodů, které mohou (trochu paradoxně mnohdy poprvé v celém procesu) obsahovat nějakou
relevantní
právní argumentaci.
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), však není jediný způsob, kterým může být pravomocné rozhodnutí správního orgánu přezkoumáno. V daňových věcech může být přezkoumání rozhodnutí provedeno také prostřednictvím přezkumného řízení, jež je upraveno v § 121 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Samotné zahájení řízení o žalobě podle § 65 s. ř. s. pak nemusí být provedení takového přezkumu na překážku. V úvahu přichází také zvláštní přezkumné řízení podle § 124 daňového řádu, pro jehož provedení je předchozí podání žaloby dokonce nutnou podmínkou.
1. Souběh soudního přezkumu a zvláštního přezkumného řízení podle § 124 daňového řádu
Zvláštní přezkumné řízení podle § 124 daňového řádu svým obsahem navazuje na § 62 s. ř. s., který upravuje uspokojení navrhovatele (žalobce) v rámci soudního řízení, jež lze v daňových věcech podle § 124 odst. 1 daňového řádu realizovat bu