Komu je určeno ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů?

Vydáno: 25 minut čtení

S překvapením jsem si přečetla rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. září 2019, čj. 9 Afs 103/2018-41 , který se snaží moji sedmadvacetiletou praxi ve Finanční správě obrátit naruby. Předmětem mého článku tak je bližší vysvětlení smyslu ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů , jeho praktická aplikace a vazba či nevazba k podávání daňového přiznání a souvislosti s možnostmi zaměstnavatele a správce daně k ověřování skutečností uplatňovaných poplatníky u nezdanitelné části základu daně z důvodu zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (což je problematika, která je předmětem uvedeného rozsudku). Pro srovnání jsou uvedené i příklady jiných nezdanitelných částek a slev na dani.

Komu je určeno ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů?
Ing.
Monika
Sušánková,
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
 
O co v uvedeném rozsudku jde?
Jedná se o běžnou situaci, kdy si poplatník v daňovém přiznání uplatnil nezdanitelnou část základu daně dle § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), a to úroky z hypotečního úvěru, a správce daně po něm požadoval prokázání splnění podmínek pro její uplatnění. Podle mého názoru jednal správce daně zcela v souladu se zákonem, s tím se ztotožnil i Krajský soud v Brně, viz rozsudek ze dne 5. března 2018, čj. 31 Af 28/2016-37, ale Nejvyšší správní soud (dále také „NSS“) je jiného názoru.
Poplatník byl vyzván k prokázání, že úvěr, ze kterého uplatňuje odpočet zaplacených úroků, byl v části určené k rekonstrukci nemovitosti a v doplňkové části úvěru použit na bytové potřeby v souladu s § 15 odst. 3 a 4 ZDP. Poměrná část úroků vztahujících se k rekonstrukci nemovitosti (rodinného domu) byla v odvolacím řízení uznána, protože splňuje definici bytové potřeby i další podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP, a neuznanou z důvodu neprokázání splnění zákonných podmínek pro uplatnění zůstala část úroků z doplňkové části úvěru. Poplatník na výzvu k prokázání splnění podmínek pro uplatnění těchto úroků předložil pouze smlouvu o úvěru, potvrzení o zaplacených úrocích a výpis z listu vlastnictví (tj. doklady, které již měl správce daně k dispozici) s tím, že předložil všechny potřebné doklady uvedené v § 38l ZDP a není důvod, aby předkládal cokoliv dalšího.
Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí uvádí podmínky uplatnění nezdanitelné částky uvedené v § 15 odst. 3 a 4 ZDP, vysvětluje, že v § 38l ZDP je upraven způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba téhož zákona a daňového zvýhodnění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně, cituje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), kdy podle § 92 odst. 3 daňového řádu prokazuje daňový subjekt všechny skutečnosti, kter