Časová souvislost nákladů a výnosů

Vydáno: 2 minuty čtení

Nejvyšší správní soud poukazuje na to, že pokud skutečně náleží veškeré výdaje do roku 2008, skutečnost, že stěžovatel pochybil v jejich účtování již nelze vzhledem k prekluzi tohoto zdaňovacího období nikterak napravit, a to ani jejich dodatečným uplatněním v následujícím roce. Z uvedeného důvodu nemohl ani správce daně jakkoli uvedené zdaňovací období reflektovat. Jinými slovy, byť by v důsledku pochybení stěžovatele došlo k nesprávnému stanovení daně za zdaňovací období roku 2008, nelze již takový stav zvrátit, neboť prekluze práva „přebíjí“ správnost stanovení daně. Pokud by však náležely příjmy skutečně do roku 2009, je třeba k nim přiřadit náklady, které stěžovatel uplatnil, a to postupem, který daňový řád presumuje (§ 141, resp. § 143 odst. 3 daňového řádu ). Skutečnost, že vlastním pochybením sporné příjmy, resp. jejich část, stěžovatel zdanil již i v roce 2008, je přitom zcela bez významu, neboť s přihlédnutím k uvedenému níže, nelze již v prekludovaném období vyměřenou daň zvrátit.

Časová souvislost nákladů a výnosů
JUDr.