Daňová uznatelnost nákladů ve světle aktuální judikatury

Vydáno: 26 minut čtení

V oblasti daně z příjmů představují odvolací a soudní spory na téma aplikace obecného testu daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) dle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), suverénně nejčetnější skupinu řešených případů. Dalo by se říci, že snad každý aspekt této oblasti je již bohatě a konstantně projudikován. Přesto však jde o „věčné“ téma, po jehož interpretaci existuje na straně daňových subjektů i správců daně trvale silná poptávka. Tato poptávka ovšem není vyvolána existencí nějakého konkrétního systémového problému s výkladem obecného principu a smyslu daného letitého ustanovení, ale důvody této poptávky je nutné hledat spíše v rozmanitosti dané problematiky. Prostě každá kauza má jiné skutkově argumentační pozadí a přesvědčivé obhájení zvoleného postupu na straně poplatníka i správce daně je v praxi závislé na posouzení a prokázání celé řady rozhodných okolností sehrávajících v rámci „celkového obrazu“ často rozdílnou úlohu. S ohledem na tuto skutečnost se proto mnohdy nelze účinně dovolávat aplikace závěrů jedné kauzy v kauze jiné. Zopakujme a zrekapitulujme si tedy ve světle aktuálních poznatků z daňových kontrol a judikatury základní obecné principy posuzování daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) a na jejich základě se pokusme zdokumentovat, že jejich význam se za poslední čtvrtstoletí nikterak nezměnil. 1)

Daňová uznatelnost nákladů ve světle aktuální judikatury
Ing.
Tomáš
Jaroš,
Ph.D.,
Generální finanční ředitelství, oddělení daně z příjmů právnických osob
 
1. Právní rámec a kritéria posuzování obecné daňové uznatelnosti výdajů (nákladů)
Z pohledu zákonných podmínek vyplývajících z § 24 odst. 1 a § 23 odst. 1 ZDP lze v obecné rovině za daňově uznatelný prohlásit takový výdaj (náklad), který byl vynaložen v daném zdaňovacím období za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a to ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené ZDP a zvláštními předpisy. U účetních jednotek vedoucích podvojné účetnictví nelze pominout i dikci § 21h ZDP, podle níž musí jít současně o náklad, který naplňuje definici nákladu dle účetních předpisů. Pokud z hlediska metodického rozebereme uvedenou obecnou dikci zákona, dospějeme k následujícím otázkám, které je nutné v praxi při daňové kontrole a při následných odvolacích či soudních sporech při posuzování daňové uznatelnosti výdaje (nákladu) vždy spolehlivě zodpovědět:
1.
První otázkou je, zda se uskutečnilo deklarované plnění a došlo z tohoto titulu k vynaložení nákladu ve smyslu dikce § 24 odst. 1 ZDP ve spojení s § 21h ZDP. Vedle prokázání fakticity plnění znamená tato otázka u účetních jednotek rovněž prokázání toho, že ve smyslu účetních předpisů vznikl v souvislosti s reálně uskutečněnou dodávkou účetní náklad, o němž mělo být účtováno výsledkově. Z tohoto pohledu jako daňový náklad nelze uplatnit veškeré rozvahově účtované operace, tj. např. platby záloh či nejrůznější účetní případy, o nichž je povinnost účtovat kapitálově (např. oceňovací rozdíly z dočasné změny reálné hodnoty tzv. realizovatelných cenných papírů včetně některých kursových rozdílů – viz § 51 odst. 2 a § 60 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).
2.
Druhou otázkou je časové zařazení nákladu z hlediska toho, kdy tento náklad vznikl, resp. zda byl výdaj (náklad) prokazatelně vynaložen právě v daném zdaňovacím období dle § 23 odst. 1 ZDP ve spojení s § 21h a