Chybějící doklady posudkem nenahradíš

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. listopadu 2018 ve věci C-664/16 Vădan

Chybějící doklady posudkem nenahradíš
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 79 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, a zejména její články 167 a 168, čl. 178 písm. a) a článek 179, jakož i zásady neutrality daně z přidané hodnoty (DPH) a proporcionality, musí být vykládány v tom smyslu, že za takových okolností, jako nastaly ve věci v původním řízení, nelze osobě povinné k dani, která není schopna předložením faktur nebo jakýchkoli jiných dokladů prokázat částku DPH, kterou zaplatila na vstupu, přiznat nárok na odpočet DPH pouze na základě odhadu vyplývajícího ze znaleckého posudku, jejž si vyžádal vnitrostátní soud.
Rumunský podnikatel realizoval stavební práce a byl vlastníkem řady pozemků, pro něž bylo vydáno správní povolení pro výstavbu rodinných domů. Tento podnikatel uskutečnil řadu transakcí s nemovitostmi a rovněž prodal stavební pozemky. Vzhledem k tomu, že obrat žalobce překročil zákonnou hranici pro osvobození od DPH, měly daňové orgány za to, že má postavení osoby povinné k DPH a že je tudíž povinen se takto identifikovat. Vzhledem k tomu, že se žalobce v původním řízení neidentifikoval pro účely DPH a nepředložil daňovým orgánům přiznání k dani, uložila finanční správa podnikateli povinnost zaplatit dlužné DPH a s tím spojené penále. Žalobce v původním řízení v této souvislosti tvrdil, že není povinen se identifikovat jako osoba povinná k DPH, ani vést jakýkoli rejstřík, neboť tuto daň zaplatil při jím realizovaných nákupech a nikdy nevybíral DPH od svých pořizovatelů. Protože neměl k dispozici doklady, na základě kterých by dodatečně mohl uplatnit nárok na odpočet DPH, snažil se tyto doklady nahradit znaleckým posudky.
V českém zákoně o dani z přidané hodnoty máme v § 73 odst. 1 písm. a) jasný odkaz, že pro uplatnění odpočtu při registraci musí mít doklady stejné náležitosti jako jiné daňové doklady, na základě kterých se uplatňuje nárok na odpočet daně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty