Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 17. října 2018, ve věci C-249/17 , Ryanair, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Články 4 a 17 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně musí být vykládány v tom smyslu, že přiznávají takové společnosti, jako je společnost, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, která má v úmyslu nabýt veškeré akcie jiné společnosti s cílem provádět hospodářskou činnost spočívající v poskytování této společnosti služeb v oblasti řízení podléhajících dani z přidané hodnoty (DPH), nárok na plný odpočet DPH zaplacené na vstupu v souvislosti s výdaji týkajícími se poradenských služeb a učiněnými v rámci veřejné nabídky na převzetí, i když se ukázalo, že tato hospodářská činnost nebyla uskutečněna, pokud mají tyto výdaje výlučnou příčinu v zamýšlené hospodářské činnosti.
V roce 2006 předložila letecká společnost Ryanair předběžnou nabídku na nabytí veškerých akcií jiné letecké společnosti. Při této příležitosti učinila výdaje na poradenské a jiné služby související se zamýšleným převzetím. Tato transakce však nakonec nemohla být zcela uskutečněna z důvodů týkajících se dodržování práva hospodářské soutěže, takže Ryanair mohla nabýt jen část podílu na kapitálu cílové společnosti. Ryanair požádala o odpočet DPH zaplacené na vstupu ve vztahu k těmto nákladům, přičemž tvrdila, že jejím úmyslem bylo po převzetí cílové společnosti podílet se na řízení této společnosti tím, že by jí poskytovala služby v oblasti řízení podléhající DPH. Vzhledem k tomu, že daňová správa jí odepřela tento odpočet, podala Ryanair odvolání k odvolacímu orgánu. Sporný byl tedy nejenom fakt, že k nabytí nedošlo, ale zároveň také, zda bylo dostatečně prokázáno, že by společnost Ryanair poskytovala této dceřiné společnosti ekonomickou činnost a nejednalo se pouze o investiční záměr.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty