Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. listopadu 2018, ve věci C-502/17 , C&D Foods Acquisition, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Články 2, 9 a 168 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že taková operace plánovaného, ale neuskutečněného převodu podílů, jako je ta, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, která nemá přímý výlučný důvod ve zdanitelné ekonomické činnosti dotčené společnosti nebo nepředstavuje přímé, trvalé a nezbytné pokračování této ekonomické činnosti, nespadá do rozsahu působnosti daně z přidané hodnoty.
C&D Foods je společnost založená podle dánského práva a je součástí mezinárodní skupiny Arovit 15. Do 1. března 2007 bylo hlavní činností společnosti C&D Foods být mateřskou společností společnosti Arovit
Holding
. V tento den uzavřela společnost C&D Foods se svou vnukovskou společností Arovit Petfood smlouvu o řízení týkající se poskytování služeb v oblasti řízení a informačních technologií. Podle této smlouvy společnost C&D Foods měsíčně fakturovala společnosti Arovit Petfood služby, které jí poskytovala, a to na základě výše svých personálních nákladů navýšených o 10 %. K této částce se pak připočítávala DPH. Dne 13. srpna 2008 islandská úvěrová instituce Kaupthing Bank převzala skupinu Arovit za cenu jednoho eura z důvodu neschopnosti předchozího vlastníka této skupiny splácet úvěr, který mu byl poskytnut. Vzhledem k tomu, že Kaupthing Bank hodlala všechny podíly na společnosti Arovit Petfood zcizit, aby již nebyla věřitelem této skupiny, uzavřela v souvislosti s tímto plánovaným převodem v době od prosince 2008 do března 2009 na účet společnosti C&D Foods smlouvy o poradenství (dále jen „poskytnutí sporných služeb“). Vzhledem k tomu, že C&D Foods nesla výdaje spojené s tímto plánovaným převodem, odečetla tato společnost v roce 2009 DPH za tyto výdaje. Na podzim, resp. koncem roku 2009, byla příprava převodu ukončena, protože nebyl nalezen žádný potenciální nabyvatel. Správce daně odpočet DPH související s výdaji za poskytnutí sporných služeb zamítl.
Vyvstala tak otázka, zda má holdingová společnost nárok na odpočet DPH, kterou byly zatíženy výdaje související s plánovaným, ale neuskutečněným převodem podílů vnukovské společnosti, které tato holdingová společnost poskytuje služby v oblasti řízení a informačních technologií.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty