Soudní přezkoumatelnost rozhodnutí o změně exekučního titulu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2018, č. j. 3 Afs 173/2017-37

Soudní přezkoumatelnost rozhodnutí o změně exekučního titulu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K předpisům:
Rozhodnutí o změně exekučního titulu (dle § 169 daňového řádu) není vyloučeno ze soudního přezkumu.
Zde se Nejvyšší správní soud vyjádřil k otázce, zda obstojí názor, podle něhož rozhodnutí o změně exekučního titulu nemůže mít žádný vliv na práva a povinnosti daňového subjektu, neboť se jedná pouze o administrativní úkon správce daně podobný rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci. S odkazem na svoji předchozí judikaturu týkající se soudního přezkumu zajišťovacího příkazu a exekučního příkazu (rozhodnutí o námitkách proti tomuto příkazu) soud shledal, že není rozumného důvodu, proč by přezkumu dané rozhodnutí nemělo podléhat. Zdůraznil, že rozhodnutí o změně exekučního titulu dle § 169 daňového řádu navazuje na již probíhající daňovou exekuci a jeho smyslem je umožnit pokračování daňové
exekuce
v situaci, kdy se stávající exekuční titul stal ze zákonem předvídaných důvodů obsoletním. Rozhodnutí o změně exekučního titulu má tedy jakýsi překlenovací charakter. Ten ovšem není bez významu, neboť podstatou tohoto překlenutí je záměna rozhodnutí ukládajících peněžitou povinnost (exekučních titulů), a to aniž by byl znovu vydán exekuční příkaz odkazující na nový exekuční titul; rozhodnutí podle § 169 daňového řádu
de facto
nahrazuje exekuční příkaz. Rozhodnutí o změně exekučního titulu se liší od rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci (§ 181 odst. 1
in fine
daňového řádu). Zatímco pokračování daňové
exekuce
má svůj základ stále v totožném exekučním titulu a odstraňuje se jím jen dočasně nastolený klid v řízení, při přeměně zajišťovací
exekuce
na exekuci uhrazovací dochází ke změně podkladového rozhodnutí, tedy právního základu vymáhání. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že daňovému subjektu by neměla být odepřena možnost soudní ochrany proti rozhodnutí o změně exekučního titulu. Nelze totiž připustit, aby v situaci, kdy exekuční řízení vedené proti daňovému subjektu bude pokračovat na základě jiného než původního právního důvodu, nebylo možné přezkoumat, zda podmínky pro vymáhání nadále trvají, respektive v jakém rozsahu. Změnou exekučního titulu dochází ke změně právního důvodu vedení daňové
exekuce
, a proto je třeba připustit přezkoumání podmínek této změny.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád