Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2018, č. j. 4 Afs 156/2018-32

Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K předpisům:
Pokud odvolací orgán v řízení o odvolání proti zajišťovacímu příkazu hodlá zohlednit nové (v zajišťovacím příkazu nepoužité) skutečnosti a důkazy, je povinen s nimi daňový subjekt seznámit a umožnit mu vyjádřit se k nim.
Označené rozhodnutí představuje další příspěvek judikatury k zajišťovacím příkazům. V popisované věci se Nejvyšší správní soud tentokrát zabýval procesními aspekty odvolacího řízení. Předně sice připomněl, že s ohledem na specifika zajišťovacího řízení, v němž je správce daně nucen vycházet z informací, které má v daný moment k dispozici, není před vydáním zajišťovacího příkazu prováděno dokazování. S odkazem na předchozí judikaturu však nepřisvědčil tomu, že jestliže před vydáním zajišťovacího příkazu není prováděno dokazování, je z povahy věci vyloučené, aby bylo prováděno dokazování ve smyslu § 115 odst. 1 daňového řádu při následném přezkumu odvolacím orgánem. Pokud to totiž bude potřebné a nutné k vypořádání se s odvolacími námitkami daňového subjektu, nezbude odvolacímu správnímu orgánu než provést dokazování k potřebným otázkám řešeným v tomto řízení (tj. zda zde jsou skutečnosti odůvodňující s přiměřenou pravděpodobností závěr, že daň bude v budoucnu v určité výši stanovena a v době její vymahatelnosti bude tato daň nedobytná, nebo bude její vybrání spojeno se značnými obtížemi). Ve vztahu k těmto otázkám totiž musí být zajišťovací příkaz, resp. rozhodnutí o odvolání proti němu, řádně a podrobně zdůvodněno, přičemž mohou nastat situace, kdy bez provedení dokazování nebude možné rozhodnutí odvolacího orgánu takto náležitě odůvodnit. To platí zejména v situaci, kdy odvolací orgán nově uplatní proti daňovému subjektu nové skutečnosti, které nebyly uvedeny v zajišťovacím příkazu, a k nimž se tedy daňový subjekt nemohl dosud vyjádřit. Daňový řád ani zákon o DPH aplikaci § 115 odst. 2 daňového řádu pro rozhodování o odvolání proti zajišťovacímu příkazu explicitně nevylučují. Pokud tedy Odvolací finanční ředitelství v řízení o odvolání proti zajišťovacímu příkazu vydanému dle § 167 odst. 1 daňového řádu hodlá zohlednit nové (v zajišťovacím příkazu nepoužité) skutečnosti a důkazy, které je prokazují, je povinno s nimi daňový subjekt seznámit a umožnit mu vyjádřit se k nim dle § 115 odst. 2 daňového řádu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.