Zjišťování a prověřování subdodavatelů

Vydáno: 1 minuta čtení

Je v právě projednávaném případě zcela mimo možnosti stěžovatele, který v běžném obchodním styku uzavře řádnou smlouvu se svým dodavatelem, který jediný je odpovědný za řádné a včasné předání díla, v rámci „obezřetnosti“ předvídat a prověřovat všechny možné subjekty (subdodavatele), které se na obchodní transakci jakkoli v různých fázích podílely. To je nemyslitelné. Naopak zcela na místě takový požadavek bude tam, kde již samotný dodavatel (z hlediska jeho samotné faktické existence, sídla, kontaktnosti), s nímž daňový subjekt uzavírá obchod, nebo samotný předmět dodávky (rizikovost komodity, rozsah dodávky, fakticita plnění, její relevantnost ve vztahu k předmětu činnosti apod.) či její cena či jiné okolnosti budou vykazovat určité znaky pochybností o „solidnosti“ transakce, její vážnosti či smyslu a úmyslu jednajících (vylákat daňovou výhodu). V takovém případě lze na míru obezřetnosti a adekvátních opatření ze strany osoby povinné k dani k minimalizaci své účasti na možném podvodném jednání klást při uzavírání obchodu důvodně přísné požadavky.

Zjišťování a prověřování subdodavatelů
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 5 Afs 60/2017, www.nssoud.cz
Uvedená citace je praktickou aplikací závěrů rozsudku Soudního dvora EU ve věci Mahagében. Uvedené říká, že podrobnější prověřování lze požadovat jen tehdy, existují-li o obchodu pochyby v tom smyslu, že je zatížen podvodem na DPH. Nečpí-li však z obchodu žádné pochybnosti v tomto duchu, nelze podrobné prověřování po daňovém subjektu požadovat či jej za jeho neprovedené „sankcionovat“ odepřením nároku na odpočet.
Nejvyšší správní soud pak i naznačil, jakým směrem by ono podrobnější prověřování mělo být vedeno. Je jím předvídání a prověřování všech možných subjektů, které se na obchodní transakci jakkoli v různých fázích podílely. Jinými slovy má daňový subjekt vyvinout úsilí za účelem zjištění všech subjektů, které se obchodního případu jakkoliv účastnily.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád