Povinnost seznámit odvolatele s novými důkazními prostředky

Vydáno: 2 minuty čtení

Stěžovatel také uvedl, že žalobkyně měla k dispozici záznamní povinnost osoby zúčastněné na řízení za měsíc listopad 2013, ze které vycházel. To však dovodil pouze ze skutečnosti, že sama předložila záznamní povinnost za měsíc říjen 2013. Ve sdělení ze dne 28. 8. 2014 však záznamní povinnost za listopad 2013 neoznačil a předpokládal, že jí žalobkyně disponuje. Ta však uvedenou záznamní povinností nedisponovala. Jednalo se tedy o nové skutečnosti, se kterými žalobkyně nebyla před vydáním rozhodnutí seznámena. Takovýto postup stěžovatele byl v rozporu s § 115 odst. 2 d. ř. Za nastalé situace totiž šlo o první případ dle § 115 odst. 2, kdy bylo v odvolacím řízení prováděno dokazování. V takových případech je povinností odvolacího orgánu umožnit seznámení se zjištěnými skutečnostmi a důkazy. Zbavit se této povinnosti nelze ani odkazem na § 66 a násl. d. ř. či § 67 odst. 3 d. ř., tedy tím, že existuje možnost nahlížet do spisu či pořizovat kopie, výpisy nebo potvrzení ze spisu, jak se domnívá stěžovatel. Je nezbytný aktivní přístup odvolacího orgánu a poukazem na možnost nahlížení do spisu se nelze vyvinit ze splnění povinnosti výslovně zakotvená v § 115 odst. 2 d. ř.

Povinnost seznámit odvolatele s novými důkazními prostředky
JUD

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád