Postup k odstranění pochybností

Vydáno: 1 minuta čtení

V okamžiku sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností má již daňový subjekt pouze dvě možnosti, jak na toto sdělení procesně reagovat. Buďto bude pasivně očekávat vydání platebního výměru v souladu se závěry správce daně nebo navrhne doplnění dokazování [§90 odst. 2 daňového řádu ]. Doplnit dokazování již nelze v rámci postupu k odstranění pochybností, pokud správce daně shledá důvody k pokračování v dokazování, zahájí v rozsahu těchto důvodů daňovou kontrolu. Postup k odstranění pochybností byl tudíž v posuzovaném případě stižen nezákonností, neboť žalobci byly konkrétní pochybnosti správce daně ohledně správnosti a pravdivosti daňového přiznání sděleny až spolu s výsledky postupu k odstranění pochybností, tedy bezprostředně před formálním ukončením tohoto postupu. Vytýkané vady tudíž již nemohly být v rámci postupu k odstranění pochybností jakkoliv zhojeny. Jinou otázkou ovšem je, zda tato skutečnost má bez dalšího za následek nezákonnost daňové kontroly, která byla následně se žalobcem zahájena dle § 90 odst. 3 daňového řádu .

Postup k odstranění pochybností
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 6 Afs 383/2017, www.nssoud.cz
Nejvyšší správní soud opakovaně uvádí, že postup k odstranění pochybností je třeba chápat jako velice rychlý způsob prověření daňových povinností. Pro složitá dokazování zde není místo. V ideálním případě by vše mělo probíhat způsobem 1) výzva obsahující konkrétní pochybnosti, 2)reakce daňového subjektu, 3) uzavření postupu k odstranění pochybností. Na tomto místě pak Nejvyšší správní soud řešil otázku nekonkrétní výzvy, pročež skutečné důvody se daňový subjekt mohl dozvědět až v rámci uzavírání postupu k odstranění pochybností. Takovýto postup byl očekávatelně označen za nezákonný. I tak však soud připustil možnost napravení tím, že je následně zahájena daňová kontrola. V rámci té pak může správce daně všechna pochybení odstranit.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád