Změna důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2018, č. j. 6 Afs 11/2018-69

Změna důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K předpisům:
Důvody vydání zajišťovacího příkazu týkající se toho, že budoucí stanovení daně je přiměřeně pravděpodobné, zakládají existující objektivní okolnosti. Tyto důvody nepominuly, jestliže nedošlo k podstatné změně těchto existujících okolností (skutkového základu), z nichž správce daně dovodil pravděpodobnost budoucího stanovení daně. Změna v hodnocení téhož skutkového základu po právní stránce v situaci, kdy trvá pravděpodobnost, že daň bude v budoucnu stanovena, neznamená, že pominuly důvody, pro které bylo zajištění daně uplatněno.
Popisované rozhodnutí představuje další příspěvek Nejvyššího správního soudu k judikatuře týkající se využití institutu zajišťovacích příkazů. V tomto případě Nejvyšší správní soud zaměřil svoji pozornost na výklad § 168 odst. 3 daňového řádu, který se týká pominutí důvodů, pro které bylo zajištění daně uplatněno, resp. rozhodnutí o ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu. Dané rozhodnutí dospělo především k závěru, že zmiňované ustanovení je třeba vykládat tak, že důvody, pro které je budoucí stanovení daně přiměřeně pravděpodobné, zakládají existující objektivní okolnosti. Tyto důvody nepominuly, jestliže nedošlo k podstatné změně těchto existujících okolností (skutkového základu), z nichž správce daně dovodil pravděpodobnost budoucího stanovení daně a zajištění daně uplatnil. Změna v hodnocení téhož skutkového základu po právní stránce v situaci, kdy trvá pravděpodobnost, že daň bude v budoucnu stanovena, neznamená, že pominuly důvody, pro které bylo zajištění daně uplatněno. Nejvyšší správní soud především vysvětlil, že podstatnou změnu existujících okolností, která znamená, že důvod, pro který bylo zajištění daně uplatněno, pominul (odpadl), představuje situace, kdy např. uplatněný, avšak ničím neprokázaný, odpočet daně z konkrétních obchodních případů (A, B, C) byl po vydání zajišťovacího příkazu následně v plné výši doložen. Původní předpoklad správce daně, že daň bude v budoucnu stanovena, tak odpadl a pominul tento důvod. Ke snížení původní výše zajištění by v takovém případě mohlo vést částečné doložení nároku na odpočet (např. jen obchodního případu A). Nejvyšší správní soud dodal, že podstatnou změnu existujících okolností (důvodu pro uplatnění zajištění) mohou představovat i nová, jiná skutková zjištění, bez jakéhokoli vztahu k původním existujícím, jež mohou být novým důvodem, pro který může být zajištění uplatněno, a tedy oporou pro vydání nového zajišťovacího příkazu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád