Nová pravidla regulace daňové uznatelnosti nákladových úroků

Vydáno: 13 minut čtení

Následující příspěvek se zabývá analýzou nové směrnice rady EU 2016/1164 a její implementací do české legislativy. V článku je nejprve stručně představena v současnosti platná úprava daňové uznatelnosti finančních nákladů, na kterou navazuje přehled daňových dopadů v případě finančních nákladů tak, jak je uvedeno ve směrnici rady EU 2016/1164. Článek dále předkládá současný stav implementace této směrnice do daňového práva České republiky. V samotném závěru jsou shrnuty nejdůležitější dopady této směrnice na podnikatelské subjekty.

Nová pravidla regulace daňové uznatelnosti nákladových úroků
prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
Csc.,
Michal
Šindelář,
Ph.D.,
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
 
1. Úvod
Zrušení celních kontrol v jednotlivých členských státech Evropské unie znamenalo uplatnění principu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu s cílem vzniku jednotného vnitřního trhu. Důsledkem volného pohybu kapitálu je, že členské státy nesmějí omezovat pohyb kapitálu v jakékoliv formě, mimo stanovené výjimky. Tento princip je často zneužíván zejména nadnárodními společnostmi, neboť dochází k přesouvání zisku ze státu, kde tyto zisky vznikají a kde tvoří přidanou hodnotu, do zemí s výhodnějšími daňovými podmínkami nebo do zemí, které nejsou součástí jednotného vnitřního trhu.
Problematika přesouvání zisků je spojena především s daněmi z příjmů a mluví se o tzv. agresivním daňovém plánování. Aby jednotlivé členské státy Evropské unie nepřicházely o své zisky a daňovou suverenitu, snaží se Evropská komise proti agresivnímu daňovému plánování bojovat. Jedním z nástrojů v tomto boji je právě směrnice rady EU 2016/1164 (dále také „směrnice ATAD“).
2. Směrnice Rady EU 2016/1164
Směrnice rady EU 2016/1164 navazuje na doporu