Pohledávky z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku je podrobně vysvětleno, jak má poplatník daně z příjmů v souladu se zákonem o daních z příjmů nakládat s pohledávkami, resp. na straně dlužníka s dluhy, jakým způsobem upravit základ daně o pohledávky a dluhy při přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví a naopak, jak upravit základ daně o pohledávky a dluhy při ukončení podnikatelské činnosti, přerušení činnosti, případně při změně uplatňování daňových výdajů.

Pohledávky z hlediska daně z příjmů
Ing.
Eva
Sedláková,
zaměstnankyně odboru příjmových daní Ministerstva financí ČR
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v § 1721 stanoví, že ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Podle § 1723 občanského zákoníku závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá. Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), v § 5 a § 23 až 25 stanoví postup poplatníků v případech postoupení pohledávky či vkladu pohledávky do obchodní
korporace
, postup při uplatnění hodnoty pohledávky do daňových výdajů a postup v případech zániku pohledávky, resp. dluhu. Při zdaňování příjmů, resp. výnosů ze vzniklých pohledávek postupují poplatníci vedoucí účetnictví podle platných účetních předpisů. Do základu daně z příjmů poplatníků vedoucích daňovou evidenci vstupují až skutečné příjmy, tj. při inkasu. Obdobně se postupuje v případě dluhů. Jde-li o dluh na straně poplatníků vedoucích daňovou evidenci, je tento daňovým výdajem dlužníka až při zaplacení, s výjimkou dluhu vzniklého z titulu finančního leasingu a odpisů hmotného majetku, které je možno zahrnovat do základu daně postupně.
 
1. Hodnota pohledávky
Zákon o daních z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2, tj. pro fyzické osoby, stanoví v § 5 odst. 9, že hodnotou pohledávky se rozumí: