Co je to použité zboží

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 11. července 2018, ve věci C-154/17 , E LATS, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Co je to použité zboží
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M
K předpisům:
§ 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Článek 311 odst. 1 bod 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „použité zboží“ se nevztahuje na použité zboží obsahující drahé kovy nebo drahokamy, pokud toto zboží již není způsobilé mít svou původní funkci a uchovalo si jen funkci inherentní těmto kovům a kamenům, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu tak, že zohlední veškeré
relevantní
objektivní okolnosti každého jednotlivého případu.
E LATS je společností povinnou k DPH. Nabízí jednotlivcům, kteří nejsou osobami povinnými k DPH, půjčky oproti zástavě, kterou představují drahé kovy nebo předměty obsahující zlato nebo stříbro, jako například náhrdelníky, přívěsky, prsteny, snubní prsteny, příbory a zubní materiály. Společnost E LATS dále prodávala dalším obchodníkům – osobám povinným k DPH – propadlé zástavy, které byly klasifikovány podle druhu kovu a stupně čistoty. Uplatnila na tato plnění zvláštní režim DPH a zaplatila DPH jen z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou předmětů z drahých kovů.
Tento rozsudek může demonstrovat nevyzpytatelnost evropského práva. Ačkoli ze směrnice nelze dovodit, že by měly být drahé kovy nebo drahokamy z tohoto režimu vyjmuty, dospěl SDEU k tomuto, pro mne překvapivému, závěru. Rozsudek je o to více překvapující, že popírá principy DPH, kdy obchodník nemá možnost uplatnit si na vstupu nárok na odpočet a DPH tedy odvede nikoli ze svého zisku, ale z celé prodejní ceny.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty