Splatnost penále daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, č. j. 6 Afs 399/2017-26

Splatnost penále daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K předpisům:
Penále z daně, která byla ještě před stanovením zajištěna zajišťovacím příkazem, je splatné (a vymahatelné) až poté, co dodatečný platební výměr, kterým byla daňovému subjektu uložena povinnost uhradit toto penále, nabude právní moci.
Ve věci, v níž Nejvyšší správní soud rozhodoval výše označeným rozsudkem, vyvstal mimo jiné spor o to, zda orgány finanční správy mohou vydat exekuční příkazy na základě dosud nepravomocných dodatečných platebních výměrů, konkrétně zda § 168 odst. 4 daňového řádu váže splatnost doměřené daně k okamžiku právní moci dodatečného platebního výměru. Nejvyšší správní soud připomněl, že daňový řád pojem „stanovení daně“ nikde legálně nedefinuje. Zdůraznil pak, že s ohledem na právní jistotu adresátů právních norem by měly být stejné pojmy vykládány stejným způsobem, zvláště používá-li je na více místech stejný právní předpis. Pokud rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vyložil pojem „stanovení daně“ ve vztahu k § 148 odst. 1 daňového řádu tak, že se tak musí stát pravomocným rozhodnutím, není rozumný důvod jej pro určení okamžiku splatnosti dříve zajištěné daně vykládat jinak. Nejvyšší správní soud se tedy přiklonil k názoru, že penále z daně, která byla ještě před stanovením zajištěna zajišťovacím příkazem, je podle § 251 odst. 3 ve spojení s § 168 odst. 4 daňového řádu splatné a tedy i vymahatelné až poté, co dodatečný platební výměr, kterým byla daňovému subjektu uložena povinnost uhradit toto penále, nabude právní moci. Před tímto okamžikem nelze exekuční příkaz na takové penále vydat. Opačný názor by pomíjel zásadu výkladu
in favorem libertatis
, respektive
mitius
pro oblast daňového práva. Navíc by tak bylo se dvěma skupinami daňových subjektů zacházeno rozdílně, a to bez jakéhokoli přijatelného důvodu. Plátcům, jimž byla daň stanovena bez předchozího zajištění, by povinnost zaplatit vyměřenou (doměřenou) daň včetně příslušenství vznikla až po právní moci platebního výměru. Pokud by správce daně vydal ještě před stanovením daně zajišťovací příkaz, který je sám o sobě poměrně závažným zásahem do práv daňového subjektu, hrozil by nucený výkon rozhodnutí ještě předtím, než by daňová povinnost byla s konečnou platností stanovena v odvolacím řízení.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád