Lhůta pro registraci plátce DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2017, čj. 10 Afs 329/2016-51

Lhůta pro registraci plátce DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
K předpisům:
Právo registrovat daňový subjekt z moci úřední jako plátce DPH zaniká ve lhůtě podle § 20 odst. 2 daňového řádu.
Význam tohoto rozhodnutí spočívá především v tom, že se zde Nejvyšší správní soud vyslovil k otázce
prekluze
oprávnění správce daně registrovat daňový subjekt jako plátce DPH, a to mimo jiné v návaznosti na změnu zákonné konstrukce vzniku plátcovství v případě této daně. Podle Nejvyššího správního soudu by bylo v rozporu se základními principy, na kterých stojí demokratický právní stát, pokud by měl správce daně pravomoc registrovat k DPH ke dni 1. 1. 2013 osobu, která jednorázově překročila rozhodný obrat kdykoliv před tímto rokem. Stejně tak by bylo protiústavní, pokud by snad mohl správce daně příslušné ustanovení novelizačního zákona č. 502/2012 Sb. aktivovat kdykoliv v budoucnu a zaregistrovat osobu k DPH zpětně k uvedenému dni. Nejvyšší správní soud se především vymezil proti tezi, že registrace samotná nemá pro daňový subjekt nepříznivé dopady. Ve skutečnosti bude muset daňový subjekt v důsledku registrace k DPH snášet případné nepříznivé důsledky plynoucí z dodatečné registrace učiněné správcem daně, nepříznivé důsledky spočívají v tom, že DPH za období, kde stanovení daně ještě není prekludované, bude doplácet zpětně způsobem podle přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb. Nejvyšší správní soud dále dovodil, že na registraci daňové povinnosti nelze samotný § 148 daňového řádu aplikovat, naopak § 20 odst. 2 daňového řádu připouští, aby se jej dovolávaly daňové subjekty též v řízení registračním. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že právo registrovat daňový subjekt z moci úřední jako plátce DPH podle § 129 odst. 3 daňového řádu zaniká ve lhůtě podle § 20 odst. 2 téhož zákona.