Osvobození služeb souvisejících se sportem a tělesnou výchovou

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 13. července 2017 ve věci C-633/15 , London Borough of Ealing, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Osvobození služeb souvisejících se sportem a tělesnou výchovou
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 61 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
1.
Článek 133 druhý pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, která váže přiznání osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) veřejnoprávním subjektům, které poskytují služby úzce související s provozováním sportu nebo tělesné výchovy ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. m) uvedené směrnice, na podmínku stanovenou v čl. 133 prvním pododstavci písm. d) této směrnice, třebaže k 1. lednu 1989 tento členský stát neuplatňoval DPH na poskytnutí veškerých těchto služeb a poskytnutí dotčených služeb nebylo osvobozeno od DPH před tím, než byla uložena povinnost splnit uvedenou podmínku.
2.
Článek 133 druhý pododstavec směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, jestliže váže přiznání osvobození od DPH neziskovým veřejnoprávním subjektům, které poskytují služby úzce související s provozováním sportu nebo tělesné výchovy, ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. m) uvedené směrnice na podmínku stanovenou v čl. 133 prvním pododstavci písm. d) této směrnice, aniž by tato podmínka byla uplatňována i na jiné neziskové subjekty než veřejnoprávní neziskové subjekty, které poskytují takové služby. Spor vyústil v podání předběžné otázky k SDEU.
Londýnská městská část Ealing je územním samosprávným celkem, který provozuje sportovní zařízení, jako jsou tělocvičny a bazény, a odváděla DPH ze vstupného do těchto zařízení. Následně podala žádost o vrácení této daně s tím, že toto vstupné mělo být osvobozeno od daně podle čl. 132 odst. 1 písm. m) směrnice 2006/112. Tato žádost byla zamítnuta, jelikož vnitrostátní právní úprava vylučuje z osvobození od daně poskytnutí sportovních služeb uvedených v tomto ustanovení, pokud jsou tyto služby poskytovány veřejnoprávními subjekty, jako je územní samosprávný celek, podle podmínek stanovených v čl. 133 prvním pododstavci písm. d) a druhém pododstavci této směrnice. Soud se navíc zabýval otázkou, zda toto osvobození bylo v členském státě při jeho přistoupení k Evropské unii, což je pro výklad tuzemského zákona irelevantní.
Soud tedy rozhodl, že podmínku osvobození nelze vztahovat pouze na veřejnoprávní subjekty, ale musí být vztažena na všechny subjekty poskytující služby úzce související s provozováním sportu nebo tělesné výchovy.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty