Osobní bankrot a DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 16. března 2017, ve věci C-493/15 , Identi, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Osobní bankrot a DPH
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Unijní právo, zejména čl. 4 odst. 3 SDEU a články 2 a 22 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, jakož i pravidla v oblasti státních podpor, musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání tomu, aby dluhy na dani z přidané hodnoty byly prohlášeny za nevymahatelné na základě takové vnitrostátní právní úpravy, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, stanovící postup oddlužení, v rámci kterého může soud za určitých podmínek prohlásit dluhy fyzické osoby, které nebyly uhrazeny při skončení úpadkového řízení vedeného vůči této osobě, za nevymahatelné.
Soud přiznal usnesením oddlužení M. Identimu, který se sám prohlásil za osobu v úpadku. Po vydání tohoto usnesení vydala daňová správa vůči M. Identimu daňový výměr k DPH. Předběžná otázka tedy zněla, zda tento postup oddlužení, použitelný na dlužníka, fyzickou osobu – podnikatele v úpadku, má za cíl umožnit osobě, které se týká, „začít od nuly“ po smazání veškerých jejích předchozích dluhů vůči věřitelům přihlášeným v rámci kolektivního úpadkového řízení, jejichž pohledávky nebyly v rámci tohoto řízení uspokojeny, aby se tento dlužník mohl znovu stát aktivním hospodářským subjektem, aniž by byl předchozími dluhy omezován ve své iniciativě nebo ve svých možnostech vytvářet bohatství, v souladu s evropským právem. V českém právu tato situace není řešena.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty