Absence zápisu v registru plátců DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. února 2017, ve věci C-21/16 , Euro Tyre, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Absence zápisu v registru plátců DPH
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Článek 131 a čl. 138 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musejí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby daňová správa členského státu odepřela osvobození od daně z přidané hodnoty pro dodání uvnitř Společenství pouze z důvodu, že v době tohoto dodání pořizovatel s bydlištěm nebo sídlem na území členského státu určení a držitel identifikačního čísla pro účely daně z přidané hodnoty platného pro operace v tomto státě není zapsán v systému výměny informací o dani z přidané hodnoty ani se na něj nevztahuje režim zdanění pořízení uvnitř Společenství, ačkoli neexistuje žádná vážná
indicie
naznačující existenci daňových podvodů a je prokázáno, že jsou splněny věcné hmotněprávní podmínky pro osvobození od daně. V tomto případě čl. 138 odst. 1 této směrnice vykládaný ve světle zásady proporcionality rovněž brání takovému odepření, pokud prodávající věděl o okolnostech, jimiž se vyznačuje situace pořizovatele ve vztahu k dani z přidané hodnoty, a byl přesvědčen, že později bude pořizovatel zapsán jako hospodářský subjekt uvnitř Společenství se zpětnou účinností.
Spor vznikl z toho důvodu, že v některých členských státech není totožné DIČ pro vnitrostátní účely a pro intrakomunitární dodávky. Společnost Euro Tyre dodala zboží španělské společnosti, která byla ovšem zapsána až se zpětnou účinností, a správce daně jí proto odmítl přiznat nárok na odpočet. SDEU však uvádí, že platí zásada daňové neutrality, které se plátce nemůže dovolávat pouze v případě, že se podílel na daňovém podvodu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty