Řetězové dodávky pohonných hmot s příměsí rozhodování správních soudů

Vydáno: 34 minut čtení

V článku se snažíme zachytit počátek a aktuální vývoj kauz, které mají co dočinění se stanovením místa plnění u daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě tzv. pohyblivých dodávek zboží. Agenda si, zejména v souvislosti se zajišťovacími příkazy, užila i svoji chvilku mediální slávy. To s sebou většinou nese i mnoho doprovodných emocí, které poté v odborné diskusi zakrývají podstatu věci. Pokusíme se podívat na věc spíše z hlediska její podstaty.

Řetězové dodávky pohonných hmot s příměsí rozhodování správních soudů
Mgr.
Tomáš
Rozehnal,
Ph.D.,
Mgr.
Alena
Kojzarová Salinková,
Ph.D.
Odvolací finanční ředitelství
Pohyblivá dodávka zboží je dodávka, která splňuje definici dodání zboží (z hlediska DPH). Tato je dána ust. § 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), když dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. ZDPH rozlišuje několikero typů dodání zboží. Z hlediska článku je důležité rozlišovat dodání zboží s přepravou a bez přepravy. Je-li dodání zboží spojeno s přepravou, jedná se o pohyblivou dodávku zboží, v opačném případě se jedná o dodávku klidovou. V případě, kdy přeprava zahrnuje dodávku zboží z jednoho členského státu do druhého
(a pro tyto případy budeme v článku užívat označení pohyblivá dodávka zboží),
lze hovořit o dodání zboží do jiného členského státu (viz ust. § 13 odst. 2 ZDPH). V případě, kdy je přepravováno zboží jednoho a téhož subjektu, hovoří ZDPH o tzv. přemístění obchodního majetku (viz ust. § 13 odst. 6 ZDPH). Je-li zboží dodáváno do jiného členského státu, musí být párově v tomto členském státu i pořizováno (viz ust. § 16 ZDPH). Za splnění podmínek daných ust. § 64 ZDPH je dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně s tím, že zboží zdaní při jeho pořízení odběratel. Posledním důležitým pojmem nezbytným pro účely článku je tzv. místo plnění. Místo plnění určuje, zákonem kterého členského státu se bude řídit posuzování transakce. Zatímco u klidové dodávky je místo plnění dáno místem lokalizace zboží v okamžiku dodání, v případě pohyblivé dodávky je místo plnění dvojí. První místo plnění je spojeno s dodáním zboží do jiného členského státu, přičemž je dáno místem, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná (viz ust. § 7 odst. 2 ZDPH). Druhé místo plnění je přičleněno k pořízení zboží, přičemž je dáno místem, kde přeprava končí (viz ust. § 11 odst. 1 ZDPH). Společnou podmínkou však je, aby přeprava zboží byla uskutečněna prodávajícím, kupujícím či zmocněnou třetí osobou (viz ust. § 7 odst. 2 a § 16 odst. 1 ZDPH).
 
1. Podstata sporných případů
Problematickými se v praxi jeví transakce, ve kterých vystupují tři a více subjektů (tzn., že obsahují dvě a více dodávek zboží),
přičemž tyto transakce jsou spojeny s jedinou přepravou.
U těchto transakcí je nezbytné rozklíčovat, které dodávky zboží je třeba považovat za pohyblivé a které za klidové. Jak jsme uvedli, klidová dodávka je spojena skrze místo plnění s jedním členským státem a zde probíhá tradiční zatížení plnění daní na výstupu dodavatelem a párové uplatnění daně na vstupu v podobě odpočtu daně odběratele