Řízení holdingu jako ekonomická činnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 12. ledna 2017, ve věci C-28/16 , MVM, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Řízení holdingu jako ekonomická činnost
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
§ 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Články 2, 9, 26, 167, 168 a 173 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že podílení se takové holdingové společnosti, jako je společnost dotčená v původním řízení, na řízení jejích dceřiných společností není, neúčtovala-li jim tato holdingová společnost ani cenu služeb, jež pořídila v zájmu celé skupiny společností nebo některých ze svých dceřiných společností, ani příslušnou daň z přidané hodnoty, „ekonomickou činností“ ve smyslu této směrnice, a tudíž taková holdingová společnost nemůže uplatňovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty zaplacené na vstupu z těchto pořízených služeb, pokud připadají na plnění, která nespadají do rozsahu působnosti této směrnice.
MVM je obchodní společností a pronajímá elektrárny a optické mřížky. Současně vlastní několik společností zabývajících se převážně výrobou a distribucí elektrické energie. Uzavřením „ovládací“ smlouvy na základě maďarského práva vytvořila MVM se svými dceřinými společnostmi uznanou skupinu společností podle téhož práva (dále jen „skupina“). Zřízením takovéto skupiny však nevznikla nová právnická osoba a členům skupiny byla ponechána jejich právní subjektivita. Tito členové mimoto neuplatnili daňový režim skupiny podléhající DPH. MVM byla pověřena strategickým řízením skupiny a k tomuto účelu využívala právních služeb, u kterých si nárokovala nárok na odpočet DPH týkající se všech těchto služeb. Spor byl o to, zda je odečitatelné DPH z právních služeb, služeb spočívajících v řízení podniku a služeb v oblasti vztahů s veřejností odpočitatelná pouze v případě, kdy tyto služby účtuje svým dcerám, nebo je to možné, i když má zisk jenom z jejich dividend.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty