Vstupují úroky do základu daně?

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. prosince 2016 ve věci C-208/15 , Stock ’94, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Vstupují úroky do základu daně?
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
K předpisům:
-
§ 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
-
§ 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládána v tom smyslu, že:
-
operace spočívající v integrované zemědělské spolupráci, v jejímž rámci jeden hospodářský subjekt dodává zboží zemědělci a poskytuje mu zápůjčku určenou k nákupu tohoto zboží, představuje pro účely této směrnice jedinou operaci, v níž dodání zboží představuje hlavní plnění. Základem daně uvedené jediné operace je jak cena uvedeného zboží, tak úroky uhrazené ze zápůjček poskytnutých zemědělcům;
-
na kvalifikaci dotčené operace jako jediného plnění pro účely směrnice 2006/112 nemá vliv skutečnost, že sdružovatel může zemědělcům poskytovat další služby nebo od nich nakupovat zemědělské produkty.
Stock ‘94 byla obchodní společností, která působila jako „sdružovatel“, kdy sdružovatel uzavře smlouvu se zemědělcem, takzvanou „sdruženou osobou“, jejímž prostřednictvím jí poskytne zápůjčku, kterou tato osoba použije k tomu, aby od sdružovatele nakoupila prostředky nezbytné pro svou výrobní činnost, jako je osivo, nazývané „oběžná aktiva“. Sdružená osoba pak prodá svou produkci sdružovateli nebo jeho prostřednictvím na trhu. Stock ‘94 fakturovala prodej oběžných aktiv zemědělcům, na jejichž dodání uplatnila sazbu DPH ve výši 25 %. Tato společnost naopak osvobodila od DPH úroky, jež fakturovala čtvrtletně a které obdržela ze zápůjček poskytnutých zemědělcům na nákup oběžných aktiv. Spor s finančním úřadem nastal o to, zda tyto úroky vstupují do základu daně či nikoli.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty