Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Vydáno: 15 minut čtení

Dne 20. prosince 2016 podepsal prezident České republiky novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník “ nebo „o. z. “), kterou vláda předložila Poslanecké sněmovně dne 3. 1istopadu 2015. Lze říci, že cesta této novely Poslaneckou sněmovnou nebyla příliš rychlá. Poslanecká sněmovna ji postoupila Senátu až dne 18. 1istopadu 2016, tj. po více než ročním projednávání. Podíváme-li se na to, jaké změny novela přinesla, zjistíme, že jde o změny velmi různorodé (některé jsou poměrně rozsáhlé, jiné jen dílčí), které se dotýkají prakticky všech částí občanského zákoníku a postihují i řadu navazujících předpisů. V další části se budu blíže zabývat jen některými významnějšími změnami. Téhož dne prezident podepsal i novelu zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích “ nebo „z. o. k. “), kterou předložila Poslanecké sněmovně skupina poslanců a která, kromě novelizace § 488 z. o. k. , obsahuje už jen přechodná ustanovení a úpravu účinnosti.

Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Doc. JUDr.
Ivana
Štenglová
Obě novely vyšly v částce 185 Sbírky zákonů, rozeslané dne 30. prosince 2016 pod čísly 460/2016 Sb. a 458/2016 Sb. Zatímco novela občanského zákoníku nabývá účinnosti šedesátým dnem po vyhlášení (s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 31 a čl. II bodu 6, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, části první čl. I bodů 13 až 22, čl. II bodů 3 až 5, části druhé čl. III bodů 2 až 4, části páté čl. VI, části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bodu 2 a části osmé čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018), novela zákona o obchodních korporacích nabyla účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
1. Novela občanského zákoníku
 
1.1 Uzavření pracovní smlouvy nezletilým
První změna se týká velmi diskutovaného problému uzavření pracovní (či obdobné) smlouvy s nezletilým, který dovršil patnáct let věku (§ 35 o. z.). Zatímco původní úprava v občanském zákoníku opravňovala zákonného zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, aby rozvázal pracovní poměr nebo obdobný závazek nezletilého, bylo-li to nutné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví, novela občanského zákoníku (dále jen „novela“) toto oprávnění ruší s tím, že o trvání pracovního poměru nadále rozhoduje nezletilý sám. Změna tak například umožní studentům sjednat si na dobu po ukončení povinné školní docházky