Zdanění emisních povolenek

Vydáno: 2 minuty čtení
Zdanění emisních povolenek
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. prosince 2016, ve věci C-453/15, A a B, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.
K předpisům:
-
§ 10h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Článek 56 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že „podobná práva“ uvedená v tomto ustanovení zahrnují povolenky na
emise
skleníkových plynů definované v čl. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.
Občané A a B pracující pro společnost zabývající se daňovým poradenstvím byli odsouzeni k peněžitým trestům za napomáhání ke spáchání trestného zkrácení daně v rámci případu týkajícího se systému podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty, jež páchal další obžalovaný, G., jehož cílem bylo vyhnout se zaplacení uvedené daně při obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů mimo jiné tak, že tyto povolenky fakturoval do Lucemburska. Soud položil předběžnou otázku týkající se výkladu pojmu „podobné právo“ ve smyslu čl. 56 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH. Podle něj není natolik jasný, aby neponechával prostor k rozumným pochybám. Kloní se však k názoru, že uvedené povolenky jsou „podobné“ ve smyslu tohoto ustanovení, přičemž termín „podobné“ znamená „jehož některé charakteristiky odpovídají“, nebo „které je srovnatelné“ v rozsahu, v němž je pro práva uvedená v tomto ustanovení charakteristické, že zákonodárce založí jeho držiteli absolutní právo, poskytne mu výhradní moc k jeho užívání a využívání a vyloučí z něj ostatní osoby. V tomto smyslu jsou povolenky srovnatelné s právy duševního vlastnictví. Toto rozhodnutí má potom dopad na stanovení místa zdanitelného plnění. K tomu ještě nutno dodat, že směrnice ve znění od 1. 1. 2010 již tento text neobsahuje, ale výklad tohoto pojmu je stále aktuální, protože čl. 59 tento pojem stále obsahuje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty