Solidární zvýšení daně z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2016, čj. 4 Afs 109/2016-26

Solidární zvýšení daně z příjmů
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.
K předpisům:
-
§ 6, § 7 a § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Při výpočtu solidárního zvýšení daně bylo možné příjmy ze závislé činnosti snížit o ztrátu z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.
Nejvyšší správní soud zde řešil dřívější právní úpravou výslovně neřešenou otázku, zda lze při výpočtu solidárního zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů započíst daňovou ztrátu ze samostatné činnosti proti ziskům ze závislé činnosti. Při střetu výkladu gramatického a systematického s výkladem teleologickým a historickým, který považoval za srovnatelně přesvědčivý, Nejvyšší správní soud upřednostnil výklad svědčící žalobci jakožto soukromé osobě. Uzavřel tedy, že při výpočtu solidárního zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů bylo možné i dle předchozí právní úpravy příjmy ze závislé činnosti podle § 6 tohoto zákona snížit o ztrátu z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 téhož zákona.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů