Podrobný popis zdanitelného plnění

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 15. září 2016, ve věci C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Podrobný popis zdanitelného plnění
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
-
§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
-
§ 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Článek 226 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že faktury uvádějící pouze text: „právní služby poskytnuté od [určitého data] do dnešního dne“, jako jsou faktury dotčené v původním řízení, nejsou
a priori
v souladu s požadavky uvedenými v bodě 6 tohoto článku a že faktury uvádějící pouze text: „právní služby poskytnuté do dnešního dne“ nejsou
a priori
v souladu s požadavky uvedenými v bodě 6 ani v bodě 7 uvedeného článku, což však přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
Článek 178 písm. a) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním daňovým orgánům v tom, aby odmítly uznat nárok na odpočet DPH pouze z toho důvodu, že osoba povinná k dani má fakturu, která nesplňuje podmínky vyžadované čl. 226 body 6 a 7 této směrnice, i když uvedené orgány disponují všemi informacemi nezbytnými k ověření, že byly splněny věcné hmotněprávní podmínky pro uplatnění tohoto nároku.
Společnost Barlis využila právních služeb advokátní společnosti, která jí vystavovala faktury s textem: „právní služby poskytnuté od data yy.yy.yyyy do dnešního dne. Na základě kontroly správce daně dospěl k závěru, že společnost Barlis neměla nárok na odpočet DPH vztahující se k předmětným právním službám, neboť údaje na dotčených fakturách nejsou dostatečné. Správce daně potvrdil svůj závěr i přes to, že byly doloženy přílohy s rozpisem služeb s odůvodněním, že tyto přílohy nejsou rovnoceny daňovým dokladům. Důležité tedy je, že text na faktuře nemusí obsahovat přesný popis zdanitelného plnění a je možné ho doplnit přílohou, ať je již považována za součást daňového dokladu nebo za důkazy, kterými lze prokázat skutkové okolnosti ve smyslu § 73 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty