Úhrada DPH v insolvenci

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 7. dubna 2016, ve věci C-546/14, Degano Trasporti, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Úhrada DPH v insolvenci
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
-
§ 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Článek 4 odst. 3 SEU ani článek 2, článek 250 odst. 1 a článek 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, o jakou se jedná v původním řízení, která je vykládána v tom smyslu, že hospodářský subjekt, který je v platební neschopnosti, může u soudu podat návrh na zahájení řízení o vyrovnání za účelem úhrady svých dluhů prostřednictvím likvidace svého majetku, ve kterém navrhne pouze částečné uhrazení dluhu na dani z přidané hodnoty, přičemž na základě posudku nezávislého znalce prokáže, že v případě prohlášení konkursu na jeho majetek by dluh nebyl uhrazen ve větším rozsahu.
Degano Trasporti podala u předkládajícího soudu návrh na povolení řízení o vyrovnání. Uvedla, že se nachází v krizové situaci a chce tímto způsobem provést likvidaci svého majetku a zcela tak uspokojit některé přednostní věřitele a splatit určitý procentní podíl dluhů, které má vůči nezajištěným věřitelům a některým níže postaveným přednostním věřitelům, jejichž pohledávky by podle jejího názoru v případě zahájení konkursního řízení rozhodně nemohly být uspokojeny v plném rozsahu. Mezi tyto pohledávky se řadí i dluh na DPH, u kterého Degano Trasporti navrhuje částečnou úhradu; tento návrh přitom nespojuje s uzavřením dohody o daňovém vyrovnání. Česká úprava tento problém řeší odlišným způsobem, s podobným výsledkem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty