Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly v kapitálových společnostech

Vydáno: 20 minut čtení
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly v kapitálových společnostech
Prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
CSc.,
Ing.
Michal
Šindelář,
Vysoká škola ekonomická v Praze
1. Podíl společníka ve společnosti (§ 31 až 33 ZOK, § 42 a 43 ZOK)
V první části zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), jsou uvedena obecná společná pravidla týkající se obchodního podílu drženého společníkem v obchodní společnosti bez ohledu na její právní formu.
Podíl
představuje práva a povinnosti plynoucí společníkovi z účasti v obchodní korporaci. Zákon uvádí, že každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci; to však neplatí pro účast v kapitálové společnosti a pro podíl komanditisty v komanditní společnosti, kde mohou mít společníci více obchodních podílů. Podíl společníka v obchodní korporaci nesmí být představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, ledaže se jedná o kapitálovou společnost. Zastavit podíl společníka v obchodní korporaci lze jen za podmínek, za nichž ho lze převést. Obchodní
korporace
může nabýt vlastní podíl, jen pokud tak stanoví ZOK.
Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, pokud to společenská smlouva nezakáže nebo neomezí, což nelze zakázat v akciové společnosti a v bytovém družstvu. Podíl společníka veřejné obchodní společnosti a podíl komplementáře v komanditní společnosti nelze rozdělit. Podíl komanditisty v komanditní společnosti a podíl společníka společnosti s ručením omezeným lze rozdělit pouze s jeho přechodem nebo převodem (pokud společenská smlouva neurčí jinak). K rozdělení podílu je nutný souhlas nejvyššího orgánu obchodní
korporace
.
Každý společník může svůj
podíl převést
na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem. Podmíní-li společenská smlouva převod podílu souhlasem některého z orgánů společnosti, nebo souhlasem valné hromady, a není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.
Dědic podílu
se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po 3 měsících od právn