Námitka proti exekučnímu příkazu jako podmínka přípustnosti správní žaloby

Vydáno: 2 minuty čtení
Námitka proti exekučnímu příkazu jako podmínka přípustnosti správní žaloby
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.11.2015, čj. 7 Afs 131/2015-32
K předpisům:
Žaloba ve správním soudnictví proti exekučnímu příkazu správce daně je přípustná i tehdy, pokud daňový subjekt neuplatnil námitku proti exekučnímu příkazu před podáním správní žaloby. Námitka (dle § 159 daňového řádu) totiž není řádným opravným prostředkem [ve smyslu § 108 odst. 1 písm. a) téhož zákona].
Význam tohoto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu spočívá v tom, že zde uvedený soud aplikoval standardní podmínku přípustnosti žalob ve správním soudnictví spočívající v nutnosti vyčerpat řádné opravné prostředky ve specifickém procesním prostředí daňového řádu. Soudy by tedy již v souladu s uvedeným názorem neměly odmítat žaloby proti exekučním příkazům tehdy, pokud žalobce (daňový subjekt) nepodá proti exekučnímu příkazu námitky. Jinak řečeno, podání námitky proti exekučnímu příkazu není podmínkou přípustnosti žaloby ve správním soudnictví [ve smyslu § 68 písm. a) soudního řádu správního].