Položit nebo nepoložit předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské Unie aneb Ústavní soude pomůžeš mi nebo ne?

Vydáno: 13 minut čtení
Položit nebo nepoložit předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské Unie aneb Ústavní soude pomůžeš mi nebo ne?
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce 693
Bezprostředně po vstupu do Evropské unie mne kontaktovaly renomované advokátní kanceláře s tím, že za mne budou podávat předběžné otázky k soudnímu dvoru. Tehdy mi přišly tyto návrhy úsměvné, když tyto kanceláře prokazovaly, že si troufnou i na problematiku, ve které se vůbec neorientují. Předběžnou otázku totiž nikdy nemůže k Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „SDEU“) podat přímo žalobce. V poslední době jsem byl požádán několikrát advokáty o pomoc při sepsání předběžné otázky s tím, že u Ústavního soudu již kauzu prohráli a chtějí tedy pokračovat k SDEU. Vzhledem k tomu, že u žádného soudu v předchozím řízení nenavrhovali položení předběžné otázky, nemohl jsem jim nijak pomoci. Tyto zkušenosti však byly motivací k napsání tohoto článku, protože je smutné, když zástupce daňového subjektu zanedbá možnost jeho obrany.
Tím že Česká republika přistoupila k Evropské unii, došlo k rozšíření pramenů práva, a to se dotklo pochopitelně i daňové oblasti. Česká republika byla vázána do té doby vlastními zákony, a mezinárodními smlouvami. Stejným však došlo k rozšíření vlivu mezinárodního práva a Česká republika se tak musí podle čl. 10 a čl. 10a Ústavy řídit nejenom nařízeními, rozhodnutími a směrnicemi, ale také rozhodnutími SDEU.
V literatuře je uváděno, že doktrína nadřazenosti komunitárního práva nevyplývá přímo ze Smlouvy o ES, nicméně byla vytvořena SDEU, vycházejíc přitom z koncepce
„nového právního řádu“
(new legal order).[1] První náznaky principu nadřazenosti komunitárního práva vzešly z rozhodnutí SDES Van Gen den Loos (26/62). Soudní dvůr následně ve svém rozhodnutí Costa v ENEL (6/64) rozhodl, že
„komunitární právo je takovým právním řádem, který je použitelný ve všech členských státech za jednotných podmínek a je nadřazen právu národních členských států“
.
SDEU v Lucemburku není Soudem pro lidská práva ve Strasburgu. SDEU se zabývá
-
Řízeními o předběžných otázkách, tu podávají vnitrostátní soudy.
-
Žalobami pro nesplnění povinnosti, ty podává Komise, pokud si členský stát neplní povinnosti dané předpisy EU.
-
Žalobami na neplatnost, ty podávají členské státy nebo Rada či Komise, pokud se domnívají, že určitý právní předpis je protiprávní. Takovou žalobu mohou podat i fyzické osoby, pokud se jich jako fyzických osob konkrétní předpis přímo a nepříznivě dotýká, a proto chtějí, aby SDEU tento předpis zrušil.
-
Žalobami na nečinnost pokud Evropský parlament, Rada nebo Komise nepřijaly rozhodnutí, které se od nich vyžadovaly. Potom mohou členské státy, jiné orgány Společenství a za určitých podmínek i jednotlivci nebo podniky podat stížnost k SDEU.
Nás zajímá především první bod a jak je z výše uvedeného výčtu zřejmé, že SDEU nestojí nad Ústavním soudem ČR a občan, který nebyl v žádném stupni úspěšný, se na něj již nemůže obrátit. Teoreticky má možnost obrátit se na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, kde by, pokud by tento soud jeho žádost vůbec přijal, mohl být úspěšný.
Po takřka 12 letech členství České republiky v Evropské Unii se i zavilí odpůrci Evropského práva začínají smiřovat s tímto faktem a věty typu:
„Ať si dělají v Evropě, co chtějí, my tady v české kotlině máme svoje předpisy“
už není slyšet tak často. Na změnu názoru má určitě vliv nový občanský zákoník, který provádí implementaci mnoha směrnic, a soukromé právo již přestalo být oblastí, kde jsme si bez znalosti evropského práva vystačili. Jeden soudce Soudního dvora Evropské unie uvedl, že s pobavením sleduje diskuze o tom, ve kterých oblastech evropské právo platí a kde nikoli. Přitom o platnosti evropského práva diskutovat nelze a lze pouze diskutovat o osobách, které pochopily přednost evropského práva a které dosud nikoli.
Právo či povinnost položení předběžné otázky k SDEU je zakotvena v čl. 267 Smlouvy o Evropské Unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) dříve čl. 234 odst. 3 Smlouvy o Evropském společenství, podle kterého, pokud vyvstane otázka výkladů aktů Společenství u soudu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je povinen národní soud obrátit se na SDEU s předběžnou otázkou. Takovým soudem je v České republice Nejvyšší správní soud ČR. Krajské, resp. městské soudy se na SDEU s předběžnou otázkou obrátit mohou, ale nemusí. Na Ústavní soud se naopak povinnost položení předběžné otázky nevztahuje. Ústavní soud se však nezbavil možnosti v budoucnu předběžnou otázku položit. Na druhou stranu je s podivem, pokud Ústavní soud tvrdí, že tuto povinnost mají soudy pouze tehdy, pokud položení předběžné otázky navrhoval některý z účastníků řízení. Žádnou takovou podmínku čl. 267 SFEU neuvádí a soud má tedy tuto povinnost ex-officio.
Soud, jehož rozhodnutí lze napadnout řádnými prostředky, předběžnou otázku položit nemusí. Podle rozsudku SDEU je jasné, že v takovém případě není SDEU oprávněn posuzovat, zda předběžná otázka byla položena oprávněně a toto rozhodnutí ponechává na vnitrostátních soudech, resp. vnitrostátních opravných prostředcích.
S tím souvisí diskuze o tom, zda nepoložení předběžné otázky je porušením práva na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nebo porušením práva na spravedlivý proces, jak uvádí Dagmar Lastovecká ve svém disentu ve stejném nálezu Ústavního soudu. K tomuto závěru se přiklonil i jiný nález Ústavního soudu.
Z výročních zpráv Komise o sledování aplikace komunitárního práva lze vyčíst, že možnost porušování komunitárního práva soudy členských států není vůbec hypotetická. Pochybení se rozdělují na dvě skupiny. První skupinu tvoří to hmotněprávní pochybení, tedy nesprávný výklad a aplikace normy komunitárního práva národním soudem. Druhou skupinu zastupují procesní pochybení, která jsou nejčastěji reprezentována v porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle čl. 267 SFEU. V praxi se někdy tyto dvě skupiny těžko odlišují. Je to tím, že řízení o předběžné otázce je procesním postupem, s jehož pomocí by měl národní soud rozhodnout o hmotněprávním závěru. Pokud tedy dojde k porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce, následuje zpravidla i porušením hmotného práva.
České soudy v položení předběžné otázky nezahálejí a Nejvyšší správní soud ČR položil dosud 24 předběžných otázek, Nejvyšší soud ČR potom 5 otázek a ostatní podaly zbylé předběžné otázky, což je relativně velké množství. Přesto jsou subjekty, které si myslí, že jejich otázka měla být řešena před SDEU, ale nestalo se tak. O tom, že v této věci probíhá stále názorový vývoj, svědčí disent soudce Jaroslava Fenyka.
Plénum Ústavního soudu konstatovalo:
„Při transpozici je třeba dodržet účel, který Směrnice stanoví, avšak při zákonné a podzákonné konkrétní úpravě ukládání údajů a nakládání s nimi včetně opatření bránících jejich zneužití je třeba dodržet ústavní standard, který vyplývá z českého ústavního pořádku tak, jak je interpretován českým Ústavním soudem. To proto, že konkrétní podoba transpozice – tj. napadená zákonná a podzákonná ustanovení – je projevem vůle českého zákonodárce, jež při dodržení účelu Směrnice mohla co do výběru prostředků variovat, avšak zároveň byl při tomto výběru zákonodárce vázán ústavním pořádkem.“
Tento závěr chápu tak, že způsob transpozice je nepřezkoumatelný SDEU, ale vlastní účel Směrnice je i nadále přezkoumatelný SDEU, a pokud vyvstane taková otázka, tak je namístě položení předběžné otázky.
Pokud Ústavní soud vyhoví stížnosti na nepoložení předběžné otázky, může to odůvodnit takto:
„Postup obecného soudu, který jako soud poslední instance aplikující normy unijního práva zcela opomněl zkoumat, zda by měl vznést předběžnou otázku k Soudnímu dvoru a její nepoložení řádně neodůvodnil, je postupem svévolným, který porušuje pravidla spravedlivého procesu a zasahuje do stěžovatelčina práva garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny.“
Zamítavé rozhodnutí Ústavního soudu na stížnost za nepoložení předběžné otázky může znít:
„Pokud žalobkyně navrhovala, aby věc byla předložena Evropskému soudnímu dvoru k rozhodnutí o předběžné otázce, nelze s ohledem na shora uvedené dovodit, že by v projednávané věci vyvstala otázka výkladu komunitárního práva, kterou by musel řešit Evropský soudní dvůr, a že by bez rozhodnutí o této otázce nebyly splněny podmínky pro rozhodnutí vnitrostátního soudu.“
Někdy se tedy Ústavní soud vypořádá s odůvodněním, proč nebylo nutno položit předběžnou otázku, sám, někdy to vyžaduje po soudu poslední instance:
„Ústavní soud uvádí, že za výkon svévole považuje i takové jednání soudu poslední instance aplikujícího normy komunitárního práva, které zcela opomene položit si otázku, zda by měl soud vznést předběžnou otázku k ESD a její nepoložení řádně neodůvodní včetně posouzení výjimek, které vypracoval ve své judikatuře ESD. Jinými slovy jde o případ, kdy soud nebere vůbec v potaz pro něj závaznou existenci
kogentní
úpravy obsažené v článku 234 Smlouvy o založení Evropských společenství. Pouhý názor soudu, že výklad daného problému považuje za zřejmý, nelze za řádné odůvodnění považovat; zejména takové konstatování nestačí v situaci, kdy je názor soudu oponován účastníkem řízení. Nedostatečné je rovněž to odůvodnění, které řádně nevysvětlí, jak a proč zvolené řešení konvenuje účelu komunitární právní normy. Jde i o případ, kdy soud opomenul vyložit
kogentní
normu obsaženou v čl. 234 Smlouvy o založení Evropských společenství, a tak odpírá konkrétním účastníkům právo na zákonného soudce garantované čl. 38 odst. 1 Listiny.“
Ústavní soud odkazuje na judikaturu německého Spolkového ústavního soudu, který chápe svévoli jako splnění jednoho ze tří kritérií:
(1) Došlo k zásadnímu porušení povinnosti předložit předběžnou otázku. O zásadním porušení se dá mluvit v okamžiku, kdy rozhodující soud posledního stupně měl sám pochybnosti ohledně správného výkladu komunitárního práva, přesto se však neobrátil na SDEU.
(2) Rozhodující soud se úmyslně odchýlil od ustáleného výkladu dané otázky SDEU, ale přesto nezahájil řízení o předběžné otázce.
(3) Neexistovala (nebo zatím neexistuje) ustálená
judikatura
SDEU k dané otázce, nebo tato
judikatura
nepokrývá celou problematiku. Neexistenci ustálené judikatury Spolkový ústavní soud dovozuje ze skutečnosti, že danou otázku lze vyložit odlišně, nežli tak učinil soud aplikující komunitární právo v daném případě.
Pokud tedy soud poslední instance odůvodní, že výklad dané otázky komunitárního práva považuje za natolik zřejmý, že není důvodu aplikovat
kogentní
normu obsaženou v čl. 267 SFEU a není proto třeba pokládat předběžnou otázku SDEU, nejedná se o svévoli a ústavní právo nebylo porušeno.
Zde nastává v praxi asi nejčastější názorový střet, kdy účastník řízení se domnívá, že názor jasný není, nebo je dokonce opačný, než ho zaujal soud poslední instance. Pokud však tento soud svůj názor přesvědčivě, což neznamená správně, odůvodní, nedošlo k porušení ústavních principů a stěžovatel se svého práva, alespoň z jeho pohledu, nedomůže. Takových případů nalezneme řadu.
V takové bezvýchodné situaci si dovolím ocitovat svého oblíbence Michala Bobka, kdy se zabýval ještě odbornou literaturou a nikoli stanovisky generálního advokáta, jak vyplývá z povinnosti jeho současné pozice:
„Velice záleží na tom, ve kterém státě se soud posledního stupně, který porušil svoji povinnost obrátit se na Evropský soudní dvůr, nachází. V případě německého či rakouského soudu existuje možnost obrátit se na ústavní soud a namítat porušení práva na zákonného soudce. Jedná-li se o soud španělský, pak je možné zkusit obdobný postup, avšak výsledek ústavní stížnosti záleží do značné míry na náladě španělského Ústavního soudu. Zde však opravné prostředky v právním slova smyslu slova prozatím končí.
Akce, které je možné podnikat v ostatních členských státech Evropské unie, jsou stejně pestré jako neúčinné.“
Lze tedy odporučit, aby každá žaloba, i k soudu, který nemá povinnost položit předběžnou otázku k SDEU, obsahovala návrh na položení této otázky. Zároveň je nezbytné část žaloby věnovat odůvodnění, proč by tato otázka měla být položena, resp. vykladu evropského práva. Potom lze pouze doufat, že soud přesvědčíme a že na základě našich argumentů nedojde k opačnému závěru. Jak je vidět z dosavadní judikatury Ústavního soudu, tak pokud se soud poslední instance nějakým způsobem vyrovná s tím, proč předběžnou otázku nepoložil, zastání u Ústavního soudu nenalezneme.