Otázky a odpovědi: Zrušení registrace DPH ve sdružení a danění nájmů z nemovitostí

Vydáno: 3 minuty čtení

Rodina podniká ve sdružení fyzických osob. Maminka – zakladatel sdružení – danila roky příjmy z prodeje zboží a součástí obchodního majetku byly také nemovitosti. Teď je v důchodu a chce skončit s podnikáním, tak se rozhodla darovat dětem, které byly členy sdružení, nemovitosti na základě dědické smlouvy. 1. Jedna nemovitost zůstala mamince, na kterou bylo sdružení napsáno, nyní v důchodu v podstatě nepodniká, má jen tuhle nemovitost a chtěla by ji do budoucna danit dle § 9, ne podle § 7 ZDP . Může zrušit registraci k DPH? Nájmy z nemovitosti jsou pouze osvobozené, jedná se jen o byty, tj. pronajímá byty fyzickým osobám. 2. Situace u obdarované dcery: Dcera pronajímá byty v budově, která byla původně ve sdružení – osvobozeno od DPH, nemá ji v obchodním majetku a je neplátce. 3. Situace u obdarovaného syna: Budova – prodejna a byty – při stavbě uplatněna DPH, nájem bytů bude osvobozen od daně, pronajímá je fyzickým osobám dle § 9 ZDP ; prodejnu pronajímá právnické osobě, účtuje DPH 21 %. Může danit dle § 9 ZDP ? Syn je plátce DPH a má příjmy dle § 7 ZDP . Nemovitosti nemá zařazeny do obchodního majetku. Lze účtovat příjmy z nájmů dle § 9 ZDP (nejsou tam žádné služby, jen nájem) - nebo musí být dle § 7 ZDP ? Evidence DPH je vedená jen jednou, rozdělená na příjmy dle § 7 a 9?

Otázky a odpovědi: Zrušení registrace DPH ve sdružení a danění nájmů z nemovitostí
Ing.
Jiří
Vychopeň
Pokud bude maminka po ukončení podnikání pronajímat byty fyzickým osobám (neplátcům DPH), bude příjmy z nájmu bytů zdaňovat podle § 9 zákona o daních z příjmů, přičemž podle zákona o dani z přidané hodnoty se bude jednat o uskutečňování plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56a ZDPH. Bude-li maminka uskutečňovat pouze toto plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, může si podle § 106b odst. 1 písm. a) bodu 2 ZDPH požádat o zrušení registrace k DPH. V § 79a ZDPH je plátci při zrušení registrace stanovena povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem podle uvedeného zákona a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.
Při darování nemovitých věcí nevzniká mamince žádný příjem. Jen pro pořádek upřesňuji, že k darování nemovitých věcí dětem dochází na základě darovací smlouvy, nikoliv dědické smlouvy. Na straně obdarovaných dětí vzniká bezúplatný příjem, na který se vztahuje osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Podle § 27 písm. j) ZDP je hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno, vyloučen z odpisování podle tohoto zákona.
Dcera, která podle dotazu není plátcem DPH a pro účely daně z příjmů nemá darovanou budovu zahrnutou v obchodním majetku, zdaňuje příjmy z nájmu bytů podle § 9 ZDP.
Syn, který podle dotazu je plátcem DPH, ale pro účely daně z příjmů nemá darovanou budovu zahrnutou v obchodním majetku, zdaňuje příjmy z nájmu prodejny a bytů podle § 9 ZDP. Pro účely DPH vede syn evidenci podle § 100 ZDPH, ve které je povinen uvádět veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání a kontrolního hlášení, popř. i souhrnného hlášení. V evidenci pro účely DPH není nutné rozdělovat plnění podle toho, zda příjmy z těchto plnění jsou zdaňovány podle § 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.