Otázky a odpovědi: Příjem nezletilého sportovce

Vydáno: 3 minuty čtení

Nezletilý 16letý sportovec má uzavřenou smlouvu na sponzorský dar, díky němuž hradí své cesty do zahraničí (zahraniční turnaje – letenka, ubytování, strava), dále za sportovce hradí přímo sponzor trenéra a zdravotní péči (masér atp.), dále má smlouvu na poskytování reklamy (sportovní oblečení a vybavení určené značky). Pokud má příjem ze zahraničních soutěží, ty jsou přímo daněny poskytovatelem a obdrží potvrzení, pokud má příjem ze soutěže v tuzemsku, ta daněna není. Dále obdržel dotace z kraje na realizaci své činnosti. Jak bude příjmy danit? Jelikož příjmy a výdaje nejsou realizovány v jednom kalendářním roce – výdaje mohou vzniknout v roce 2020 a sponzorský dar obdrží až po prokázání v roce 2021, nebo obráceně. Kdo bude danit, když jsou smlouvy podepisovány zákonným zástupcem a dle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů ? Jak naložit s příjmy ze soutěží? Vzniká také povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, pokud se bude jednat o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů ?

Otázky a odpovědi: Příjem nezletilého sportovce
Josef
Rajdl
Z popisu usuzuji, že se u daného poplatníka jedná o soustavnou činnost a všechny uvedené příjmy tak budou spadat pod příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. Předpokládám, že daná osoba nevede účetnictví a v takovém případě je pro ni z hlediska příslušnosti konkrétního příjmu do konkrétního zdaňovacího období podstatné datum příjmu.
Pokud je uvedený sportovec daňovým rezidentem ČR (protože není v dotazu uvedeno nic, co by mě vedlo k opaku, tak dále předpokládám, že ano), podléhá v ČR zdanění svými celosvětovými příjmy; a to včetně příjmů, které byly v zahraničí zdaněny, pokud jejich zdanění v ČR nevylučuje příslušná mezinárodní smlouva. V případě příjmů ze zahraničních soutěží tak lze říci, že nebude-li se jednat o příjmy z nějakého důvodu osvobozené od daně či vyloučené ze zdanění v ČR, pak dané příjmy ze zahraničí budou součástí příjmů dle § 7 ZDP v hrubé výši (před zdaněním). Zároveň u daných příjmů, kde došlo ke zdanění v zahraničí, je možné v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami využít metod zamezení dvojího zdanění.
Z příjmů z ČR si delší rozepsání určitě zaslouží uvedená
dotace
z rozpočtu kraje, protože některé
dotace
z rozpočtu kraje jsou dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP od daně z příjmů u fyzických osob osvobozeny; to však platí jen pro investiční
dotace
či
dotace
na odstranění následků živelní pohromy, což z popisu uvedeného v dotazu nebude zřejmě daný případ, a zmíněná
dotace
by tak měla být zdanitelným příjmem v rámci příjmů dle § 7 ZDP. Pár slov považuji za vhodné věnovat také daným nepeněžním příjmům (služby hrazené sponzorem). I tyto příjmy podléhají zdanění. Pokud bude dané nepeněžní plnění plně využito na dosažení zdanitelných příjmů (tedy ne ani částečně pro osobní potřebu, kde by bylo třeba řešit krácení výdajů) a pokud by daná osoba uplatňovala prokazatelně vynaložené výdaje, jednalo by se pravděpodobně o daňově neutrální operaci, protože dané nepeněžní plnění by zároveň bylo i nepeněžním daňovým výdajem.
K otázce, kdo bude dané příjmy danit, je relativně jednoduchá odpověď. Daňové přiznání bude podáno na jméno uvedeného nezletilého poplatníka, podepisovat je však bude jeho zákonný zástupce. Za uvedeného sportovce by měl také být oznámen výkon samostatné činnosti příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, ke kterým bude odváděno pojistné a podávány přehledy.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů