Možnosti daňového odpisování hmotného majetku v roce 2021

Vydáno: 21 minut čtení

V článku se blíže podíváme na možnosti, jak může prostřednictvím daňových odpisů poplatník daně z příjmů fyzických osob snížit vysoký základ daně z příjmů dosažený za zdaňovací období 2021 a naopak jak může postupovat při uplatnění daňového odpisování v případě, když má nízký základ daně z příjmů, a přitom chce uplatnit příslušné odpočty od základu daně a slevy na dani. Vycházíme přitom z aktuálně platného znění zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “ nebo „zákon o daních z příjmů “) pro rok 2021 se zdůrazněním na změny týkající se hmotného majetku a jeho odpisování obsažené v zákonu č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb. ).

Možnosti daňového odpisování hmotného majetku v roce 2021
Ing.
Ivan
Macháček
 
Poplatník očekává za zdaňovací období 2021 vyšší základ daně z příjmů
Pokud očekává poplatník daně z příjmů za zdaňovací období vyšší základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nebo z nájmu dle § 9 ZDP a ve zdaňovacím období roku 2021 pořídil nový hmotný majetek, může využít k daňové optimalizaci následující postupy daňového odpisování.
 
Uplatnění zrychleného odpisování u nově pořízeného hmotného majetku
Při zařazení nově pořízeného hmotného majetku do užívání si poplatník může zvolit klasicky dva způsoby jeho odpisování – rovnoměrné odpisování (podle § 31 ZDP) nebo zrychlené odpisování (podle § 32 ZDP).
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob ve zdaňovacím období, kdy pořídil nový hmotný majetek a ten zařadil do svého obchodního majetku, dosáhne vyšší základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, je pro něho vhodné z důvodu daňové optimalizace v daňovém přiznání uplatnit u tohoto hmotného majetku zrychlené odpisování. Při zrychleném odpisování jsou totiž daňové odpisy v prvním a ve druhém roce výrazně vyšší než u odpisování rovnoměrným způsobem. Obdobně může postupovat poplatník, který použije tento nově pořízený hmotný majetek pro účely nájmu zdaňovaného dle § 9 ZDP.
V následující tabulce si ukážeme úsporu na dani v 1. roce odpisování při uplatnění zrychleného odpisování oproti rovnoměrnému odpisování,
a to v případě, že se jedná o nově pořízený hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny, u kterého je využito zvýšení odpisů v 1. roce odpisování dle § 31 odst. 1 písm. d) ZDP a § 32 odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP.
Pořizovací cena HM v Kč
Odpis při rovnoměrném odpisování v Kč
Odpis při zrychleném odpisování v Kč
Úspora na dani při zrychleném odpisování v Kč
100 000
21 000
30 000
1 350
200 000
42 000
60 000
2 700
300 000
63 000
90 000
4 050
400 000
84 000
120 000
5 400
500 000
105 000
150 000
6 750
1 000 000
210 000
300 000
13 500
 
Uplatnění mimořádných odpisů u nově pořízeného hmotného majetku
U hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině pořízeného v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 může poplatník na základě zákona č. 609/2020 Sb. využít uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. Zde se uvádí, že:
hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině
, pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců
;
hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině
si
může poplatník odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců
, přičemž za prvních 12 měsíců bude moci poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.
Dle § 30a odst. 3 ZDP má poplatník
povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.
Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Co se týče technického zhodnocení hmotného majetku, který je odpisován formou mimořádných odpisů, podle znění § 30a odst. 5 ZDP toto technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu hmotného majetku. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33 ZDP.
Příklad 1
Podnikatel zakoupí ve variantě A v měsíci říjnu 2021 osobní automobil o vstupní ceně 540 000 Kč a uvede jej do užívání v listopadu 2021. Ve variantě B zakoupí tento automobil v měsíci dubnu 2021 a uvede jej do užívání rovněž v dubnu 2021. Automobil vloží do svého obchodního majetku a používá ho výhradně k podnikatelským účelům.
Uplatnění rovnoměrných odpisů dle § 31 ZDP – pro obě varianty
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2021
540 000 Kč x 11 : 100 = 59 400 Kč
2022 až 2025
540 000 Kč x 22,25 : 100 = 120 150 Kč
Uplatnění zrychlených odpisů dle § 32 ZDP - pro obě varianty
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2021
540 000 Kč : 5 = 108 000 Kč
2022
2 x 432 000 Kč : (6 – 1) = 172 800 Kč
2023
2 x 259 200 Kč : (6 – 2) = 129 600 Kč
2024
2 x 129 600 Kč : (6 – 3) = 86 400 Kč
2025
1 x 43 200 Kč : (6 – 4) = 43 200 Kč
Uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP – varianta A
Za prvních 12 měsíců lze uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 324 000 Kč, tj. 27 000 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 216 000 Kč, tj. 18 000 Kč měsíčně.
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2021
27 000 Kč x 1 měsíc = 27 000 Kč
2022
27 000 Kč x 11 měsíců + 18 000 Kč x 1 měsíc = 315 000 Kč
2023
18 000 Kč x 11 měsíců = 198 000 Kč
Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná prosincem 2021 a trvá 24 měsíců.
Uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP – varianta B
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2021
27 000 Kč x 8 měsíců = 216 000 Kč
2022
27 000 Kč x 4 měsíce + 18 000 Kč x 8 měsíců = 252 000 Kč
2023
18 000 Kč x 4 měsíce = 72 000 Kč
Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná květnem 2021 a trvá 24 měsíců.
Příklad 2
Vraťme se ještě do minulého roku 2020. Podnikatel si zakoupil v srpnu 2020 výkonný počítač Apple za částku 61 000 Kč a uvedl jej rovněž v srpnu do užívání.
Pokud to bude pro poplatníka z hlediska daňového výhodné, může si vstupní cenu počítače odepsat formou mimořádných odpisů rovnoměrným způsobem za 12 měsíců počínaje zářím 2020 ve smyslu novelizovaného znění § 30a ZDP. Další variantou je klasické uplatnění odpisů rovnoměrným nebo zrychleným způsobem. Poplatník může využít i zvýšené hranice pro hmotný majetek na 80 000 Kč.
Varianta A – uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP
Měsíční mimořádný odpis činí 61 000 Kč : 12 = 5 084 Kč.
Zdaňovací období
Výpočet mimořádných odpisů
2020
5 084 Kč x 4 měsíce = 20 336 Kč
2021
5 084 Kč x 8 měsíců = 40 664 Kč
Varianta B – uplatnění rovnoměrných odpisů dle § 31 odst. 1 písm. d) ZDP
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2020
61 000 Kč x 30 : 100 = 18 300 Kč
2021 až 2022
61 000 Kč x 35 : 100 = 21 350 Kč
Varianta C – uplatnění zrychlených odpisů dle § 32 odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2020
61 000 Kč : 3 + 61 000 Kč x 0,10 = 26 434 Kč
2021
2 x 34 566 Kč : (4 – 1) = 23 044 Kč
2022
2 x 11 522 Kč : (4 – 2) = 11 522 Kč
Varianta D – uplatnění zakoupeného majetku do daňových výdajů
Poplatník může postupovat dle bodu 14 přechodných ustanovení novely ZDP provedené zákonem č. 609/2020 Sb. a uplatnit zvýšenou hranici pro hmotný majetek ve výši 80 000 Kč již na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020. V daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2020 tak může uplatnit plnou výši ceny pořízeného počítače v srpnu 2020 do daňových výdajů.
Příklad 3
Podnikatel zakoupí v květnu 2021 v AAA autobazaru osobní automobil za cenu 210 000 Kč a rozhodne se uplatnit mimořádné odpisy. Automobil je uveden do užívání v červnu 2021 a je vložen do obchodního majetku podnikatele. Vozidlo je využíváno výlučně k podnikatelským účelům. V roce 2021 provede na vozidlo technické zhodnocení v částce 81 000 Kč.
Při uplatnění mimořádných odpisů lze za prvních 12 měsíců uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 126 000 Kč, tj. 10 500 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 84 000 Kč, tj. 7 000 Kč měsíčně.
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2021
10 500 Kč x 6 měsíců = 63 000 Kč
2022
10 500 Kč x 6 měsíců + 7 000 Kč x 6 měsíců = 105 000 Kč
2023
7 000 Kč x 6 měsíců = 42 000 Kč
Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná červencem 2021 a trvá 24 měsíců. Ukončené technické zhodnocení nezvyšuje dle § 30a odst. 5 ZDP vstupní cenu hmotného majetku, ale bude se odpisovat jako jiný majetek samostatně [§ 26 odst. 3 písm. a) ZDP] ze vstupní ceny 81 000 Kč se zatříděním do 2. odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno. Pokud poplatník zvolí rovnoměrné odpisování, bude výpočet odpisů z technického zhodnocení provedeném na automobilu následovný:
Zdaňovací období
Výpočet odpisů
2021
81 000 Kč x 11 : 100 = 8 910 Kč
2022 až 2024
81 000 Kč x 22,25 : 100 = 18 023 Kč
2025
do výše vstupní ceny, tedy 18 021 Kč
 
Použití zvýšené roční odpisové sazby v 1. roce rovnoměrného odpisování
V tabulce k § 31 odst. 1 písm. a) ZDP jsou pro rovnoměrné odpisování hmotného majetku stanoveny podle jednotlivých odpisových skupin 1 až 3 maximální roční odpisové sazby.
V prvním roce odpisování může poplatník tyto sazby zvýšit dle písmene b), c) a d
) následovně:
o 20 % u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním odpisovatelem stroje pro zemědělství a lesnictví – blíže § 31 odst. 1 písm. b) ZDP a § 31 odst. 2 ZDP,
o 15 % u poplatníka, který je prvním odpisovatelem zařízení pro čištění a úpravu vod a pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin – blíže § 31 odst. 1 písm. c) ZDP a § 31 odst. 3 ZDP,
o 10 % u poplatníka, který je prvním odpisovatelem hmotného majetku zatříděného podle zákona v odpisových skupinách 1 až 3 – blíže § 31 odst. 1 písm. d) ZDP a § 31 odst. 4 ZDP.
Toto zvýšení roční odpisové sazby v 1. roce rovnoměrného odpisování lze uplatnit pouze u hmotného majetku zařazeného v 1. až 3. odpisové skupině, ale nelze je použít u 4. až 6. odpisové skupiny – tedy je nelze použít u pořízení a odpisování nemovité věci.
V § 31 odst. 5 ZDP se však uvádí, že roční odpisovou sazbu podle odstavce 1 písm. b) až d) nelze uplatnit u letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě vydané
koncese
a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané
koncese
a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a pohřební, u hmotného majetku v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 27.5 (spotřebiče převážně pro domácnost) a kódem 30.12 (rekreační a sportovní čluny).
Příklad 4
Zemědělský podnikatel si pořídil v roce 2021 jako první odpisovatel traktor zařazený v klasifikaci produkce CZ-CPA 28.30 o vstupní ceně 580 000 Kč. Zařadil jej do druhé skupiny odpisování a zahájil odpisování rovnoměrným způsobem. Hmotný majetek splňuje podmínku pro uplatnění zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % a poplatník toto zvýšení odpisu uplatní.
Podnikatel uplatní roční odpisovou sazbu dle § 31 odst. 1 písm. b) ZDP
Zdaňovací období
Výpočet daňových odpisů v Kč
2021
580 000 Kč x 31 : 100 = 179 800
2022 až 2025
580 000 Kč x 17,25 : 100 = 100 050
V daném případě poplatník zvýší daňový odpis v 1. roce odpisování oproti postupu dle tabulky uvedené pod písmenem a) k § 31 odst. 1 ZDP o 116 000 Kč. O tuto částku dojde ke snížení základu daně za zdaňovací období 2021 oproti postupu, při němž by poplatník nevyužil možnosti zvýšit odpis v 1. roce odpisování.
 
Zvýšení odpisů v 1. roce zrychleného odpisování
Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty pro zrychlené odpisování v tabulce uvedené v § 32 odst. 1 ZDP. V prvním roce zrychleného odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování dle § 32 odst. 1 ZDP.
Poplatník, který je prvním odpisovatelem, může tento odpis v prvním roce odpisování zvýšit podle § 32 odst. 2 písm. a)
ZDP o:
20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou – blíže § 32 odst. 2 písm. a) bod 1 ZDP,
15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod a pro třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin – blíže § 32 odst. 2 písm. a) bod 2 ZDP,
10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 – blíže §32 odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP.
Příklad 5
Podnikatel zakoupil v roce 2021 nový nákladní automobil o vstupní ceně 680 000 Kč. Automobil zařadil do druhé odpisové skupiny a zahájil odpisování zrychleným způsobem. Podnikatel uplatňuje výdaje ve skutečné výši a s ohledem na dosažený základ daně z příjmů za rok 2021 hledá možnosti optimalizace své daňové povinnosti.
Pokud půjde o poplatníka, který je prvním odpisovatelem nákladního automobilu, může zvýšit odpis v 1. roce odpisování o 10 % podle § 32 odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP.
Zdaňovací období
Uplatnění daňových odpisů v Kč
2021
680 000 Kč : 5 = 136 000
+ 10 % vstupní ceny 68 000
celkem uplatněn odpis 204 000
2022
2 x 476 000 Kč : (6 – 1) = 190 400
2023
2 x 285 600 Kč : (6 – 2) = 142 800
2024
2 x 142 800 Kč : (6 – 3) = 95 200
2025
1.
x 47 600 Kč : (6 – 4) = 47 600
Při využití možnosti zvýšení odpisů v 1. roce odpisování nákladního automobilu o 10 % sníží poplatník v daňovém přiznání za rok 2021 navíc základ daně o 68 000 Kč, což dělá úsporu na dani z příjmů při uplatnění 15 % sazbě daně 10 200 Kč.
 
Poplatník očekává za zdaňovací období 2021 nižší základ daně z příjmů
Pokud vyčíslí poplatník daně z příjmů za zdaňovací období roku 2021 nižší dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, resp. nižší dílčí základ daně z nájmu dle § 9 ZDP, který mu s uplatněnými odpisy neumožní uplatnit veškeré odpočty od základu daně a veškeré slevy na dani v plné zákonné výši v rámci daňového přiznání za rok 2021, a ty by při neuplatnění propadly, může využít následujících tří postupů daňového odpisování.
 
Nezahájení daňového odpisování u nově pořízeného hmotného majetku
V souladu se zněním § 26 odst. 8 ZDP
poplatník není povinen daňové odpisy pro účely zákona o daních z příjmů uplatnit
. Půjde například o situaci, když poplatník v roce pořízení hmotného majetku má takový základ daně, který mu pouze dovolí uplatnit veškeré odpočty od základu daně dle § 15 ZDP a případně daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období dle § 34 odst. 1 ZDP a dále veškeré slevy na dani dle § 35ba ZDP. Při uplatnění daňového odpisu by poplatník nemohl tyto odpočty od základu daně a slevy na dani plně nebo vůbec uplatnit. Proto poplatník v tomto zdaňovacím období nezahájí daňové odpisování nově pořízeného hmotného majetku a odpisování v 1. roce zahájí ze vstupní ceny hmotného majetku až v následujícím zdaňovacím období nebo později.
Příklad 6
Starobní důchodce zakoupil v září 2021 bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu a na pozemcích za účelem jejího nájmu za sjednanou cenu 3 200 000 Kč, totožnou jako je uvedena ve znaleckém posudku (vlastní byt 3 130 000 Kč a související podíl na pozemku 70 000 Kč). Příjmy z nájmu pronajatého bytu za období říjen až prosinec 2021 dosáhly výše 45 000 Kč a v roce 2022 pak 180 000 Kč. Výdaje v roce 2021 související s nájmem činí 46 000 Kč. Starobní důchodce nemá za rok 2021 další zdanitelné příjmy, jeho starobní důchod je od daně z příjmů osvobozen.
Za zdaňovací období 2021
činí daňové výdaje bez uplatněného odpisu 46 000 Kč, což je více než dosažené zdanitelné příjmy z nájmu u poplatníka (zdanění dle § 9 ZDP). Je proto nevhodné ještě navíc zvýšit daňové výdaje o uplatněné odpisy. Poplatník vyčíslí v daňovém přiznání za rok 2021 daňovou ztrátu 1 000 Kč, kterou může uplatnit ve smyslu § 34 odst. 1 ZDP.
Za zdaňovací období 2022
, kdy poplatník dosáhne zdanitelné příjmy z nájmu 180 000 Kč, bude vhodné uplatnit do daňových výdajů kromě běžných daňových výdajů souvisejících s nájmem i odpis v 1. roce odpisování – v případě použití rovnoměrného odpisování a zařazení nemovité věci do 5. odpisové skupiny půjde o částku 3 130 000 Kč x 1,4 : 100 = 43 820 Kč.
 
Přerušení daňového odpisování
Daňové odpisování lze dle § 26 odst. 8 ZDP přerušit jak při rovnoměrném – tak i zrychleném způsobu odpisování, a to na jakoukoliv dobu. Platí to i v případě, že je na odpisovaném majetku provedeno technické zhodnocení.
Po dobu přerušení odpisování nejsou odpisy uplatňovány a není prováděno ani evidenční odpisování v inventární kartě. Při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování nebylo přerušeno a o dobu přerušení se prodlouží celková doba odpisování hmotného majetku.
Toto platí za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9 ZDP. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou nebo je jeho daň rovna paušální dani ve smyslu § 7a ZDP (počínaje zdaňovacím obdobím 2021), nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou a ve zdaňovacím období, za které je jeho daň rovna paušální dani, vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze evidenčně. Poplatník se může rozhodnout přerušit daňové odpisování například pouze u jednoho hmotného majetku, přičemž u ostatního hmotného majetku zařazeného v obchodním majetku uplatňuje dále odpisy.
Příklad 7
Podnikatel v roce 2020 zakoupil nákladní automobil v pořizovací ceně 700 000 Kč a zařadil jej do svého obchodního majetku. Zvolil zrychlené odpisování automobilu s využitím zvýšení odpisu v roce 2020 o 10 % vstupní ceny dle § 32 odst. 2 písm. a) ZDP. Jiný odpisovaný hmotný majetek poplatník nevlastní. Poplatník vede daňovou evidenci a dosáhne za rok 2021 následující zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje bez uplatnění odpisů:
Údaj
2021
Příjmy
1 589 000 Kč
Výdaje (bez odpisů)
1 310 000 Kč
Základ daně (bez odpisů)
279 000 Kč
Poplatník uplatňuje za zdaňovací období 2021 odpočet příspěvků na doplňkové penzijní spoření v maximálně možné výši 24 000 Kč, odpočet zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění v maximální výši 24 000 Kč a odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru poskytnutého na obstarání vlastní bytové potřeby ve výši 45 500 Kč. Uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka.
V jednotlivých zdaňovacích obdobích může poplatník uplatnit následující daňové odpisy automobilu:
Zdaňovací období
Výpočet daňových odpisů v Kč
1. rok
700 000 : 5 + 700 000 x 0,1 = 210 000
2. rok
2 x 490 000 : (6 – 1) = 196 000
3. rok
2 x 294 000 : (6 – 2) = 147 000
4. rok
2 x 147 000 : (6 – 3) = 98 000
5. rok
2 x 49 000 : (6 – 4) = 49 000
Rozhodnutí o uplatnění odpisů ve zdaňovacím období 2021:
Ze základu daně 279 000 Kč (bez zahrnutí odpisu z nákladního automobilu) uplatní fyzická osoba následující odpočty:
odpočet příspěvků na doplňkové penzijní spoření 24 000 Kč
odpočet pojistného na životní pojištění 24 000 Kč
odpočet úroků z hypotečního úvěru 45 500 Kč
Základ daně po odpočtech 185 500 Kč
Daň z příjmů 27 825 Kč
Základní sleva na dani na poplatníka 27 840 Kč
Výsledná daň 0 Kč
V případě, že by byl v roce 2021 uplatněn daňový odpis ve výši 196 000 Kč (2. rok odpisování), poplatník by dosáhl základu daně ve výši 83 000 Kč, který by neumožnil uplatnit plnou výši odpočtů od základu daně ani základní slevu na poplatníka. Pro fyzickou osobu je proto jednoznačně výhodné ve zdaňovacím období 2021 přerušit odpisování nákladního automobilu. V následujícím zdaňovacím období 2022 uplatní poplatník odpis automobilu pro 2. rok odpisování, tj. částku 196 000 Kč.
 
Použití nižší odpisové sazby u rovnoměrného odpisování
Roční odpisové sazby uvedené v tabulkách v § 31 odst. 1 ZDP jsou maximální roční odpisové sazby
a
poplatník může na základě svého rozhodnutí podle ustanovení § 31 odst. 7 ZDP použít i sazby nižší než maximální sazby
. Tímto způsobem může poplatník odpisovat hmotný majetek rovnoměrným způsobem tak dlouho, jak se rozhodne. Pokud v daném zdaňovacím období zvolí nižší výši odpisové sazby, než odpovídá maximální roční odpisové sazbě, nemůže v dalším zdaňovacím období překročit maximální výši odpisu.
Této optimalizační možnosti lze využít pouze u rovnoměrného odpisování, nelze ji využít u zrychleného odpisování.
Poplatník tak může při rovnoměrném odpisování uplatnit ve zdaňovacím období odpis v rozmezí od nuly až do výše odpovídající maximální roční odpisové sazbě, a to dle svého rozhodnutí.
Sazby nižší než maximální sazby uvedené v § 31 odst. 1 ZDP však nemůže použít poplatník daně z příjmů fyzických osob,
který:
uplatňuje výdaje procentem z příjmů
ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 7 ZDP anebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP a je povinen vést odpisy pouze evidenčně dle §,26 odst. 8 ZDP,
anebo
používá hmotný majetek pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu
a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP.
Příklad 8
Podnikatel od roku 2019 odpisuje rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 480 000 Kč osobní automobil, zařazený ve svém obchodním majetku. Jiný hmotný majetek v obchodním majetku nemá. Podnikatel vede daňovou evidenci a za zdaňovací období roku 2021 vyčíslí základ daně bez uplatnění daňových odpisů z automobilu ve výši 336 300 Kč. Za rok 2021 uplatňuje odpočet příspěvku na doplňkové penzijní spoření 24 000 Kč a odpočet pojistného na soukromé životní pojištění 24 000 Kč, dále pak odpočet poskytnutého daru místnímu fotbalovému klubu ve výši 18 000 Kč splňující podmínky dle § 15 odst. 1 ZDP, základní slevu na dani na poplatníka a slevu za umístění dítěte v mateřské škole na základě potvrzení předškolního zařízení ve výši 9 200 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě uplatňuje manželka u svého zaměstnavatele. Automobil využívá podnikatel pouze pro podnikatelské účely.
varianta A – poplatník neuplatní daňové odpisy z automobilu
V této variantě po uplatnění odpočtu příspěvku na doplňkové penzijní spoření, odpočtu pojistného na soukromé životní pojištění a odpočtu daru vychází základ daně ve výši 270 300 Kč, z něho vyplývá daň z příjmů 40 545 Kč. Po uplatnění základní slevy na dani na poplatníka a slevy za umístění dítěte v mateřské škole vychází daňová povinnost poplatníka 3 505 Kč.
varianta B – poplatník uplatní daňový odpis automobilu v maximální výši
V této variantě uplatní podnikatel do daňových výdajů daňový odpis automobilu pro 3. rok daňového odpisování v maximální výši, tj. 480 000 Kč x 22,25 : 100 = 106 800 Kč. Jeho základ daně se tak sníží na 336 300 Kč – 106 800 Kč = 229 500 Kč. Po uplatnění veškerých odpočtů vychází základ daně ve výši 163 500 Kč, z něho vyplývá daň z příjmů 24 525 Kč. Poplatník si nemůže uplatnit plnou výši základní slevy na poplatníka ani si nemůže uplatnit slevu za umístění dítěte v mateřské škole.
varianta C – poplatník uplatní daňový odpis automobilu v nižší roční sazbě, než je maximální sazba
Ukazatel
Údaj v Kč
Základ daně
336 300
Výše uplatněných odpisů
22 320
Základ daně po uplatnění odpisů
313 980
Odpočet příspěvku na penzijní spoření a pojistného na životní pojištění
48 000
Odpočet poskytnutého daru
18 000
Základ daně po odpočtech
247 980
Daň z příjmů
37 185
Základní sleva na dani na poplatníka
27 840
Sleva za umístění dítěte
9 200
Výsledná daň
145
Protože vypočtená daň nepřesáhla částku 200 Kč, pak ve vazbě na § 38b ZDP výslednou daň poplatník neplatí. V dané variantě poplatník uplatní daňové odpisy automobilu ve výši 22 320 Kč za zdaňovací období roku 2021, tj. 4,65 % vstupní ceny. Uplatněná výše odpisu automobilu umožní poplatníku uplatnit plnou výši základní slevy na dani z příjmů na poplatníka a slevy za umístění dítěte, přičemž jeho daňová povinnost bude nulová.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021. Zveřejněno v časopise Daně a právo v praxi 6/2021.